Pentax Optio A 30 Guía De Conexión (bs)

Descargar
Možete premjestiti snimke i filmove snimljene s Vašom kamerom na raèunalo i tada ih prikazati 
i organizirati ako instalirate programe na priloženom CD-ROM-u na Vaše raèunalo i spojite kameru 
na raèunalo pomoæu USB žice. Ovaj dio objašnjava kako instalirati program „ACDSee za PENTAX“ 
i druge potrebne pripreme za uživanje u Vašoj digitalnoj kameri i snimljenim snimkama i filmovima 
na Vašem raèunalu.
DivX, DivX Certified, i vezani togotipi su žigovi DivX, Inc.i koriste se pod licencom.
Svi ostali nazivi tvrtki i proizvoda su žigovi ili registrirani žigovi njihovih vlasnika.
Ruèno spajanje 
na raèunalo
Priloženi programi
Windows operacijski sustav
• ACDSee za PENTAX 2.0 (Program za pregled i obradu snimki)
ACD FotoSlate 3.0 (Program za raspored i štampanje snimki)
ACD Showtime! za PENTAX (Program za obradu filmova)
• DivX
• DirectX
Macintosh operacijski sustav
• ACDSee za PENTAX (Program za pregled i obradu snimki)
Preporuèamo korištenje adaptera za struju D-AC (dodatna oprema) kod spajanja kamere 
na raèunalo. Ako iscrpite baterije za vrijeme prijenosa snimki s kamere na raèunalo, 
dokumenti snimki mogu se izgubiti ili oštetiti. Kad koristite adapter za struju, provjerite 
da je terminal pravilno spojen na kameru.
Macintosh korisnici
Windows korisnici
 Korak 1
Prvo provjerite potrebne karakteristike sustava za priložene programe.
 Korak 2
Instalirajte program za obradu snimki 
(ACDSee za PENTAX 2.0) na Vaše 
raèunalo.
 Korak 5
*na drugoj strani
Ovaj dio opisuje postupak instalacije 
programa koji Vam omoguæuje 
premještanje snimki na Vaš Macintosh.
 Korak 3
Podesite kameru da je spojite na Vaše raèunalo.
 Korak 4
*na drugoj strani
Spojite kameru na raèunalo i premjestite 
snimke.
 Korak 4
*na drugoj strani
Spojite kameru na Macintosh i premjestite 
snimke.
 Korak 5
*na drugoj strani
Pomoæu priloženog programa pregledajte 
i obradite snimke na Vašem raèunalu. 
Uživajte u kreiranju rasporeda i štampanju 
snimki ili kreiranju projekcija popraæenih 
glazbom.
 Korak 2
Instalirajte program za obradu snimki 
(ACDSee za PENTAX) na Macintosh.
Potrebne karakteristike sustava
  USB veza
• OS
: Windows Me/2000/XP (Home Edition/Professional) 
• USB ulaz mora biti standardna oprema
  Programska aplikacija
<ACDSee for PENTAX 2.0, ACD FotoSlate 3.0>
(Devet jezika: engleski, francuski, njemaèki, španjolski, talijanski, ruski, kineski [traditional and 
simplified], korejski, japanski)
• OS
: Windows Me/2000/XP (Home Edition/Professional)
• CPU
: Pentium ili više (Pentium III 500MHz ili više se preporuèa)
• Memorija
: 64MB minimum
• Hard Disk prostor : 40MB minimum
• Monitor
: Adapter prikaza moguènošæu prikaza barem 256 boja.
• Internet Explorer 5.0 ili kasniji
Neki formati filmova zahtjevaju pregled s DirectX 9.0 ili novijim i Windows Media Player 7.1 
ili novijim programom.
Da instalirate ACDSee za PENTAX 2.0, Windows Installer Service Version 2.0 je možda 
potreban.
ACD Showtime! za PENTAX se instalira istovremeno kad i standardna instalacija ACDSee 
for PENTAX 2.0 (No ACD Showtime! for PENTAX se ne može koristiti ako potrebne 
karakteristike sustava nisu ispunjene.).
Rad se ne garantira na svim raèunalima ako nisu ispunjene potrebne karakteristike sustava.
<ACD Showtime! za PENTAX>
(Šest jezika: engleski, francuski, njemaèki, španjolski, talijanski, japanski)
• OS
: Windows Me/2000/XP (Home Edition/Professional)
• CPU
: Pentium III 500MHz ili više (Pentium4 2.0GHz ili više se preporuèa)
• Memorija
: 128MB minimum (512MB ili više se preporuèa)
• Hard Disk prostor : 50 MB minimum
• Internet Explorer 5.0 ili kasniji
• Windows Media Player 7.1 ili kasniji
• DirectX 9.0 ili kasniji
  USB veza
• OS
: Mac OS 9.2/X (10.1 ili kasniji)
• USB ulaz mora biti standardna oprema
Instalacija drivera nije potrebna
  Programska aplikacija
<ACDSee for PENTAX>
(Šest jezika: engleski, francuski, njemaèki, španjolski, talijanski, japanski)
• OS
: Mac OS 9.2 ili kasniji (potrebna je najnovija verzija CarbonLib)
• CPU
: PowerPC 266MHz ili više
• Memorija
: 8 MB minimum
• Hard Disk prostor : 6 MB minimum
Rad se ne garantira na svim raèunalima ako nisu ispunjene potrebne karakteristike sustava.
Potrebne karakteristike Windows sustava
• Ovaj program ne može se instalirati na Windows 95/98/98 SE/NT operacijskom sustavu.
• Za gledanje filmova s Optio A30 na Windows Me/2000/XP, morate instalirati Windows Media 
Player 9.0 ili noviju verziju i DivX codec. (CPU: Pentium 4 2.0GHz ili više, ili Pentium M 1.0 GHz 
ili više se preporuèa).
Verzije Internet Explorer-a, Windows Media Plazer-a i Windows Installer Service-a koje su potrebne za 
korištenje ACDSee za PENTAX 2.0 i ACD Showtime! za PENTAX nisu na CD-ROM-u priloženom ovdje 
(S-SW56). Ti programi mogu se skinuti i instalirati sa ovih web stranica.
• Internet Explorer
http://www.microsoft.com/ie
• Windows Media Player
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/
• Windows Installer Service
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;292539
Potrebne karakteristike Macintosh sustava
Filmovi se ne mogu gledati na Macintoshu.
Instaliranje programa
Instalirajte program za obradu snimki (ACDSee za PENTAX 2.0).
1
Ukljuèite raèunalo.
2
Umetnite CD-ROM (S-SW66) u CD-ROM èitaè.
PENTAX Software Installer ekran se pojavi.
3
Možete odabrati izmeðu ponuðenih jezika na ekranu.
Ekran za odabir programa se pojavi.
4
Instalirajte DivX aind DirectX.
Ako DivX and DirectX nisu instalirani na Vašem raèunalu, 
instalirajte ih prije instalacije ACDSee for PENTAX 2.0.
Pritisnite [Install] za DivX ili DirectX, i tada pratite upute-za 
instalaciju na ekranu. 
Kad je instalacija završena, ekran za odabir programa 
se ponovno pojavi.
5
Pritisnite [Install] za ACDSee za PENTAX.
Pratite uputstva na ekranu i unesite informacije za registraciju 
kad se pojavi ekran za postavke.
Ponovno pokrenite svoje raèunalo kad je instalacija završena.
• Windows Media Player 7.1 ili noviji mora biti instaliran na Vašem raèunalu da instalirate 
ACDSee za PENTAX 2.0.
• Kad imate više od jednog korisnièkog raèuna u Windows 2000 ili Windows XP operacijskom 
sustavu, koristite onaj koji ima administrativna prava da instalirate program.
Ako se PENTAX Software Installer ekran se pojavi
Otvorite PENTAX Software Installer ekran tako da
1) Dva puta pritisnite [My Computer] na desktopu.
2) Dva puta pritisnite [CD-ROM drive (S-SW66)] ikonu.
3) Dva puta pritisnite [Setup.exe] ikonu.
Ako pravilna verzija DirectX nije instalirana na Vašem 
raèunalu:
Poruka, kao ona prikazana ovdje desno se pojavi kad 
pokrenete ACDSee za PENTAX 2.0. Pritisnite [Close] 
i instalirajte s PENTAX Software Installer ekrana.
Ako ne instalirate QuickTime i DirectX na Vašem raèunalu, 
ne garantiramo rad ACDSee za PENTAX 2.0.
Ako Vaše raèunalo ima Windows Media Player stariji 
od verzijie 7.1:
Ovakva poruka može se pojaviti za vrijeme instalacije.
U ovom sluèaju, pratite uputstva niže da unaprijedite 
Windows Media Player prije instaliranja programa.
1 Otkazivanje instalacije ACDSee za PENTAX programa.
Pritisnite [Cancel], i tada pritisnite [Finish] kad se pojavi 
poruka da je instalacija prekinuta.
2 Instalirajte najnoviju verziju Windows Media Player programa.
Najnovija verzija može se dobiti na ovim web stranicama.
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/
Da osigurate bolji rad, preporuèamo da unaprijedite Windows operacijski sustav na tim 
istim stranicama nakon što se unaprijedili Windows Media Player program.
http://www.microsoft.com
• Program za štampanje “FotoSlate 3.0”, i program za obradu filmova “ACD Showtime! for PENTAX” 
se takoðer instaliraju zajedno s ACDSee for PENTAX 2.0 programom (potpuna instalacija).
• Rad se ne garantira ako DivX i DirectX nisu instalirani na Vašem raèunalu. Instalirajte sve 
programske funkcije da osigurate rad ACDSee for PENTAX 2.0.
Instaliranje programa
Instalirajte program za obradu snimki (ACDSee za PENTAX) na Macintosh.
1
Ukljuèite raèunalo.
2
Umetnite CD-ROM (S-SW66) u CD-ROM èitaè.
3
Dva puta pritisnite CD-ROM (S-SW66) ikonu.
4
Dva puta pritisnite [Install ACDSee] ikonu.
PENTAX Software Installer ekran se pojavi.
Dva puta pritisnite [Master Installer] ikonu da prikažete PENTAX Software Installer ekran.
5
Možete odabrati izmeðu ponuðenih jezika na ekranu.
ACDSee za PENTAX ekran za instalaciju se pojavi.
6
Pritisnite [Install] za ACDSee za PENTAX.
Ekran za postavke se pojavi. Pratite uputstva na ekranu 
da unesete podatke za registraciju i instalirate program.
Namještanje opcija kamere
1
Pritisnite 
3 gumb.
2
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5) da prikažete 
[
H Set-up] izbornik.
3
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (23) odaberite 
[USB Connection].
4
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5). 
Pod-izbornik se pojavi.
5
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (23) odaberite [PC].
6
Pritisnite 
4 gumb dva puta.
Pritisnite [Product Registration] na ekranu za odabir programa 
u
.
Karta svijeta je prikazana za registraciju programa.
Ako je Vaše raèunalo spojeno na internet, pritisnite Vašu državu ili 
regiju i tada pratite uputstva na ekranu da registrirate svoj proizvod.
Hvala na suradnji.
Ako se poruka [CarbonLib-xxxxx could not be found] pojavi za vrijeme instalacije,
Morate dodati dokument „CarbonLib“ u datoteku Extension u datoteci System da bi ste mogli 
instalirati programe u Mac OS 9.2 operacijskom sustavu.
Ova poruka se pojavi kad dokument ne postoji ili postoji starija verzija potrebnog dokumenta.
Najnovija verzija CarbonLib dokumenta je na Apple web stranicama. Saèuvajte dokument i tada 
ga instalirajte.
Apple stranice: http://www.apple.com/
Kontaktirajte Apple za detalje informacije o korištenju CarbonLib dokumenta.
Namještanje USB povezivanja na [PC]
Nemojte prikljuèiti kameru na raèunalo dok je [PictBridge] odabrano za USB povezivanje.
Registracija proizvoda na internetu
Samo kupci u prikazanim državama mogu registrirati svoje proizvode na internetu.
Set-up
MENU
Cancel
OK
Video Out
Brightness Level
Quick Zoom
Auto Power Off
NTSC
Power Saving
5sec
USB Connection
3min
P C
PictBridge
Korak 2
Windows
 
Korak 2
Macintosh
 
Korak 2
Windows, Macintosh
 
Korak 1
AP025372/CRO
Copyright © PENTAX Corporation 2007
FOM 01.02.2007 Printed in Europe
Windows, Macintosh
 
Korak 3