Pentax Optio M 50 Guía De Operación (lv)

Descargar
Pateicamies, ka esat iegâdâjies PENTAX digitâlo fotokameru.
Pirms fotokameras izmantošanas lûdzam izlasît šo lietošanas pamâcîbu, lai 
iepazîtos ar visâm fotokameras iezîmçm un funkcijâm. Glabâjiet šo lietošanas 
pamâcîbu pieejamâ vietâ, jo ar tâs palîdzîbu iespçjams atklât visas fotokameras 
iespçjas.
Par autortiesîbâm
Attçlus, kas uzòemti izmantojot PENTAX digitâlo fotokameru personiskâm vai citâm vajadzîbâm, 
nedrîkst izmantot bez autora atïaujas saskaòâ ar autortiesîbâm, kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ. 
Òemiet vçrâ šos ierobežojumus pat gadîjumos, ja personiskâm vajadzîbâm uzòemtie attçli tiek 
izmantoti prezentâcijâs vai cita veida demonstrâcijâs. Arî attçlus, kuri jau aizsargâti ar 
autortiesîbâm, nedrîkst izmantot neievçrojot autortiesîbas, kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ.
Fotokameras lietotâjiem
• Izmantojot fotokameru netâlu no ierîcçm, kuras izdala spçcîgu elektromagnçtisko starojumu, 
vai magnçtisko lauku ietekmç ierakstîtie dati var tikt izdzçsti vai fotokamera var nedarboties 
pareizi.
• Displeja šíidro kristâlu panelis izgatavots, izmantojot augstas precizitâtes tehnoloìijas. 
Lai gan darbojošos pikseïu lîmenis ir 99.99% vai augstâks, òemiet vçrâ, ka no tiem 0.01% 
vai mazâk var neizgaismoties, vai izgaismoties nevietâ. Taèu šâds efekts neattiecas 
uz ierakstîtajiem attçliem.
• Ilustrâcijas un monitora displeja ekrâns šajâ lietošanas pamâcîbâ var atšíirties no îstâ produkta.
• Šajâ lietošanas pamâcîbâ gan SD, gan SDHC atmiòas kartes turpmâk tiek dçvçtas par 
SD atmiòas kartçm.
Par preèu zîmçm
• PENTAX un Optio ir PENTAX Corporation preèu zîmes.
• SDHC Logo (
) ir preèu zîme.
• Šis produkts atbilst PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching digitâlo fotokameru, 
printeru un programmatûras iespçjas ïauj fotogrâfiem radît attçlu, kas precîzi atbilst vajadzîbâm. 
Dažas funkcijas nav pieejamas printeriem, kas nav savietojami ar PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Visas tiesîbas ir rezervçtas 
PRINT Image Matching ir Seiko Epson Corporation tirdzniecîbas preèu zîme. PRINT Image 
Matching logo ir Seiko Epson Corporation tirdzniecîbas preèu zîme.
• Visas citas fabrikas markas vai zîmoli ir attiecîgo kompâniju preèu zîmes vai reìistrçtas 
preèu zîmes.
Par PictBridge
PictBridge ïauj lietotâjam pievienot digitâlo fotokameru tieši pie printera, izmantojot vienotu attçlu 
izdrukas standartu. Iespçjams izdrukât attçlus tieši no fotokameras ar dažu vienkâršu darbîbu 
palîdzîbu.
Par produkta reìistrçšanu
Lai fotokamera kalpotu pçc iespçjas labâk, lûdzam aizpildît produkta reìistrâcijas formu, 
kas atrodama komplektâcijâ ietilpstošajâ diskâ (CD-ROM) vai PENTAX mâjas lapâ. 
Pateicamies par sadarbîbu.
Sîkâku informâciju meklçjiet PC pievienošanas lietošanas pamâcîbâ (priekšçjâs puses 
apakšçjâ labajâ stûrî).
e_kb456.book  Page 0  Friday, February 1, 2008  3:52 PM