Pentax Optio E70 Mode D’Emploi (lt)

Télécharger
Sveikiname jus, ásigijus šá PENTAX skaitmeniná fotoaparat¹.
Kad galëtumëte efektyviausiai išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas 
ir ypatybes, pirmiausia ádëmiai perskaitykite naudojimo instrukcijø knygelæ. 
Išsaugokite ši¹ knygelæ ateièiai, kad ji visuomet galëtø tapti jums pagalbos 
instrumentu.
Informacija, susijusi su autoriø teisëmis
Nuotraukos, nufotografuotos PENTAX skaitmeniniu fotoaparatu, turi bûti skirtos tik asmeniniam 
naudojimuisi. Sutinkamai su nuostatomis, išdëstytomis Autoriø teisiø akte, šias nuotraukas 
kitais tikslais galima naudoti tik turint atskir¹ leidim¹. Pabrëžtina, kad net ir fotografuojant 
asmeniniam naudojimuisi skirtas nuotraukas, kai kuriasi atvejais gali bûti tam tikrø apribojimø; 
pavyzdžiui, fotografuojant ávairius pristatymus, pramonës ámones ir pan. Nuotraukos, 
fotografuojamos tikslu ágyti autoriø teises, turi bûti naudojamos, nepažeidžiant nuostatø, 
išdëstytø Autoriø teisiø akte, todël tam taip pat turi bûti skiriamas dëmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
PENTAX ir Optio yra HOYA CORPORATION prekiniai ženklai.
SDHC logotipas (
) yra prekinis ženklas.
Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versij¹. PRINT Image Matching – 
tai terminas spausdinimo komandos, naudojamos antraštëse vaizdo failø, sukuriamø skaitmeniniu 
fotoaparatu. Joje yra pateikiama informacija apie spalvines nuostatas bei vaizdo parametrus. 
Kai kuriø funkcijø nebus galima suaktyvinti naudojantis spausdintuvais, kurie nëra suderinami 
su PRINT Image Matching III standartu.
Autoriø teisës 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisës yra apsaugotos.
PRINT Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas. PRINT Image Matching 
logotipas yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
Visi kiti logotipai arba produktø pavadinimai yra prekiniai ženklai arba jø atitinkamø kompanijø 
registruoti prekiniai ženklai.
© 2008 ACD Systems Ltd. Visos teisës yra apsaugotos. ACDSee ir ACDSee logotipas 
yra ACD Systems Ltd. prekiniai ženklai Kanadoje, JAV, Europoje, Japonijoje ir kitose šalyse.
Microsoft ir Windows yra registruotieji Microsoft Corporation prekiniai ženklai Jungtinëse 
Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
Windows Vista yra Microsoft Corporation Jungtinëse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse 
registruotas prekinis ženklas arba prekinis ženklas.
Macintosh ir Mac OS yra Apple Inc., Jungtinëse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse registruoti 
prekiniai ženklai.
Suderinamumas su PictBridge standart¹ palaikanèiu spausdintuvu
PictBridge ypatybë suteikia galimybæ vartotojui fotoaparat¹ sujungti su spausdintuvu ir tiesiogiai 
atspausdinti nuotraukas naudojant unifikuot¹ standart¹. Vaizdai bus atspausdinti tiesiogiai 
iš fotoaparato, naudojant kelias paprastas operacijas.
Egzistuoja galimybë, kad šioje knygelëje naudojamos iliustracijos ir vaizdai gali skirtis 
nuo tikrojo vaizdo ekrane.
Šioje instrukcijoje abi SD atminties kortelë ir SDHC atminties kortelë yra nurodomos 
kaip SD atminties kortelës.
Šioje naudojimo instrukcijø knygelëje bendras terminas „kompiuteris(iai)“ toliau yra 
nurodomas kaip Windows kompiuteris arba Macintosh.
Informacija, susijusi su gaminio registravimu
Tam, kad bûtø galima užtikrinti kuo geresná jûsø ásigyto gaminio servis¹, prašome užbaigti 
šio fotoaparato registravimo procedûr¹. Išsamesnæ informacij¹ jûs surasite CD-ROM diske, 
kuris yra komplektuojamas kartu su aparatu arba apsilankius PENTAX Interneto svetainëje. 
Dëkojame už bendradarbiavim¹.
Išsamesnë informacija yra pateikta 7 skyrelyje. 
e_kb477.book  Page 0  Tuesday, January 13, 2009  4:04 PM