Pentax K-5 Mode D’Emploi (lt)

Télécharger
Dëkui, jog ásigyjote PENTAX X skaitmeniná fotoaparat¹. Kad galëtumëte 
efektyviausiai išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas ir ypatybes, pirmiausia ádëmiai 
perskaitykite naudojimo instrukcij¹. Išsaugokite ši¹ instrukcij¹ ateièiai, kad ji visuomet 
galëtø tapti jums pagalbos instrumentu, suprantant visas fotoaparato galimybes. 
Objektyvai, kurie gali bûti naudojami su šiuo fotoaparatu
Su šiuo fotoaparatu gali bûti naudojami DA, DA L, D FA ir FA J objektyvai ir objektyvai, 
kuriø diafragmos nustatymo žiede yra s (Auto) padëtis. Norëdami naudoti kitus 
objektyvus ir priedus, žiûrëkite 65 psl. ir 382 psl. 
Informacija, susijusi su autoriø teisëmis
Nuotraukos, nufotografuotos X skaitmeniniu fotoaparatu, turi bûti skirtos tik 
asmeniniam naudojimuisi. Sutinkamai su nuostatomis, išdëstytomis Autoriø teisiø akte, 
šias nuotraukas kitais tikslais galima naudoti tik turint atskir¹ leidim¹. Pabrëžtina, kad 
net ir fotografuojant asmeniniam naudojimuisi skirtas nuotraukas, kai kuriasi atvejais 
gali bûti tam tikrø apribojimø; pavyzdžiui, fotografuojant ávairius pristatymus, pramonës 
ámones ir pan. Nuotraukos, fotografuojamos tikslu ágyti autoriø teises, turi bûti 
naudojamos, nepažeidžiant nuostatø, išdëstytø Autoriø teisiø akte, todël tam taip 
pat turi bûti skiriamas dëmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
PENTAX, X ir smc PENTAX yra HOYA CORPORATION prekiniai ženklai. 
PENTAX Digital Camera Utility yra HOYA CORPORATION prekiniai ženklai.
Microsoft ir Windows yra Microsoft Corporation Jungtinëse Amerikos Valstijose ir kitose 
šalyse registruoti prekiniai ženklai. Windows Vista yra bet kuris Microsoft Corporation 
Jungtinëse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse registruotas prekinis ženklas arba 
prekinis ženklas.
Macintosh ir Mac OS yra Apple Inc., Jungtinëse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse 
registruoti prekiniai ženklai.
 SDHC logotipas yra prekinis ženklas SD-3C, LLC.
Šiame gaminyje yra pritaikyta DNG technologija, kuri pagaminta pagal 
Adobe Systems Incorporated licencij¹.
 DNG logotipas yra Adobe Systems Incorporated registruotas prekinis ženklas 
JAV ir/arba kitose.
HDMI, HDMI logo ir High-Definition Multimedia Interface yra registruotas 
HDMI Licensing LLC prekinis ženklas.
Visi kiti vardai ar produktø pavadinimai priklauso atitinkamoms firmoms. Beje, šioje 
instrukcijoje TM ar ® ženklai nëra naudojami visais atvejais.
Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versij¹. PRINT Image 
Matching – tai terminas spausdinimo komandos, naudojamos antraštëse vaizdo failø, 
sukuriamø skaitmeniniu fotoaparatu. Joje yra pateikiama informacija apie spalvines 
nuostatas bei vaizdo parametrus. Kai kuriø funkcijø nebus galima suaktyvinti naudojantis 
spausdintuvais, kurie nëra suderinami su PRINT Image Matching III standartu.
Autoriø teisës 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisës yra apsaugotos.
PRINT Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
PRINT Image Matching logotipas yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
K-5_OPM_LIT.book  Page 0  Monday, October 18, 2010  3:43 PM