Pentax OptioV20 Mode D’Emploi (lt)

Télécharger
Sveikiname jus, ásigijus šá PENTAX skaitmeniná fotoaparat¹.
Kad galëtumëte efektyviausiai išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas 
ir ypatybes, pirmiausia ádëmiai perskaitykite naudojimo instrukcijø knygelæ. 
Išsaugokite ši¹ knygelæ ateièiai, kad ji visuomet galëtø tapti jums pagalbos 
instrumentu.
Informacija, susijusi su autoriø teisëmis
Nuotraukos, nufotografuotos PENTAX skaitmeniniu fotoaparatu, turi bûti skirtos tik asmeniniam 
naudojimuisi. Sutinkamai su nuostatomis, išdëstytomis Autoriø teisiø akte, šias nuotraukas 
kitais tikslais galima naudoti tik turint atskir¹ leidim¹. Pabrëžtina, kad net ir fotografuojant 
asmeniniam naudojimuisi skirtas nuotraukas, kai kuriasi atvejais gali bûti tam tikrø apribojimø; 
pavyzdžiui, fotografuojant ávairius pristatymus, pramonës ámones ir pan. Nuotraukos, 
fotografuojamos tikslu ágyti autoriø teises, turi bûti naudojamos, nepažeidžiant nuostatø, 
išdëstytø Autoriø teisiø akte, todël tam taip pat turi bûti skiriamas dëmesys.
Skaitmeninio fotoaparato vartotojui
• Fotoaparatu naudojantis vietose, kur yra stipraus elektromagnetinio lauko šaltiniø, egzistuoja 
tikimybë, kad árašyti vaizdai gali bûti ištrinti arba gali sutrikti fotoaparato funkcionavimas.
• Skystøjø kristalø ekranas yra pagamintas naudojant itin tikslias technologijas. Nors efektyviø 
ekrano vaizdo elementø yra 99.99% arba daugiau, taèiau net ir tai nepašalina tikimybës, 
kad iki 0.01% ekrano vaizdo elementø gali nešviesti arba šviesti tada, kai jie šviesti 
neturëtø. Bet kokiu atveju tai nedaro jokios átakos árašomø vaizdø kokybei.
• Egzistuoja galimybë, kad šioje knygelëje naudojamos iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo 
vaizdo ekrane.
• Šioje instrukcijoje abi SD atminties kortelë ir SDHC atminties kortelë yra nurodomos kaip 
SD atminties kortelës.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
• PENTAX ir Optio yra HOYA CORPORATION prekiniai ženklai.
• SDHC logotipas (
) yra prekinis ženklas.
• Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versij¹. PRINT Image 
Matching – tai terminas spausdinimo komandos, naudojamos antraštëse vaizdo failø, 
sukuriamø skaitmeniniu fotoaparatu. Kai kuriø funkcijø nebus galima suaktyvinti naudojantis 
spausdintuvais, kurie nëra suderinami su PRINT Image Matching III standartu.
Autoriø teisës 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisës yra apsaugotos.
PRINT Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
PRINT Image Matching logotipas yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
• Visi kiti logotipai arba produktø pavadinimai yra prekiniai ženklai arba jø atitinkamø kompanijø 
registruoti prekiniai ženklai.
Suderinamumas su PictBridge standart¹ palaikanèiu spausdintuvu
PictBridge ypatybë suteikia galimybæ vartotojui fotoaparat¹ sujungti su spausdintuvu ir tiesiogiai 
atspausdinti nuotraukas naudojant unifikuot¹ standart¹. Vaizdai bus atspausdinti tiesiogiai 
iš fotoaparato, naudojant kelias paprastas operacijas.
Informacija, susijusi su gaminio registravimu
Tam, kad bûtø galima užtikrinti kuo geresná jûsø ásigyto gaminio servis¹, prašome užbaigti 
šio fotoaparato registravimo procedûr¹. Išsamesnæ informacij¹ jûs surasite CD-ROM diske, 
kuris yra komplektuojamas kartu su aparatu arba apsilankius PENTAX interneto svetainëje. 
Dëkojame už bendradarbiavim¹.
Papildoma informacija yra pateikta fotoaparato prijungimo prie kompiuterio naudojimo 
instrukcijos knygelëje.
e_kb458.book  Page 0  Friday, March 28, 2008  3:08 PM