Pentax OptioV20 Mode D’Emploi (lt)

Télécharger
110
4
Vaizdø fotografavimas
Jûs turite galimybæ pasirinkti vien¹ iš dviejø árašomø judamø vaizdø raiškos 
variantø: m ir D.
Kuo didesnis árašomo vaizdo elementø skaièius, tuo geresnë yra padaroma 
nuotrauka ir didesnis failas. Failo dydis priklauso nuo kokybës laipsnio ir kadrø 
dažnio. (32 psl.)
Árašomø judamø vaizdø raiška
1
Fotografavimo A režimu, paspauskite 
3 mygtuk¹.
Atsiras [A Rec.Mode] (Árašymo režimas) meniu.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite [Movie] 
(Judami vaizdai).
3
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
Ekrane atsiras Movie meniu langas.
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Recorded Pixels] (Árašomo vaizdo raiška).
5
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
Ekrane atsiras submeniu langas.
6
Paspausdami keturkryptá selektoriø 
(
23), pakeiskite vaizdo raišk¹ 
(pikseliais).
7
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Á fotoaparato atmintá bus árašyta išrinkta vaizdo 
raiškos nuostata.
8
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á fotografavimo režim¹ su esam¹ja nuostata.
Judamø vaizdø raiškos išrinkimas
m
 (640×480) Tinka atkuriant vaizdus televizoriaus arba monitoriaus ekrane.
D
 (320×240)
Tinka publikuoti interneto svetainëje arba siøsti elektroniniu paštu.
Árašomø vaizdø raiška, kokybës laipsnis ir judamø vaizdø kadrø dažnumas 132 psl.
Rec.Mode
MENU
1 / 3
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AE Metering
Sensitivity
AWB
   
Auto
Focusing Area
8
M
Exit
MENU
Keturkryptis selektorius
4 mygtukas
3 mygtukas
Rec. time
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
OK
OK
OK
OK
15:02:26
Recorded Pixels
Quality Level
Frame Rate
640
320
3 0 f p s
Color Mode
Movie SR
Full Color
e_kb458.book  Page 110  Friday, March 28, 2008  3:08 PM