Pentax K20D Mode D’Emploi (lt)

Télécharger
Sveikiname jus, ásigijus šá PENTAX u skaitmeniná fotoaparat¹. 
Kad galëtumëte efektyviausiai išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas ir ypatybes, 
pirmiausia ádëmiai perskaitykite naudojimo instrukcijø knygelæ. Išsaugokite ši¹ 
knygelæ ateièiai, kad ji visuomet galëtø tapti jums pagalbos instrumentu.
Objektyvai, kurie gali bûti naudojami su šiuo fotoaparatu
Su šiuo fotoaparatu gali bûti naudojami DA, D FA ir FA J objektyvai ir objektyvai, 
kuriø diafragmos nustatymo žiede yra s (Auto) padëtis.
Norint naudoti kitus objektyvus arba priedus, žiûrëkite 50.psl ir 251.psl
Informacija, susijusi su autoriø teisëmis
Nuotraukos, nufotografuotos u skaitmeniniu fotoaparatu, turi bûti skirtos tik 
asmeniniam naudojimuisi. Sutinkamai su nuostatomis, išdëstytomis Autoriø teisiø akte, 
šias nuotraukas kitais tikslais galima naudoti tik turint atskir¹ leidim¹. Pabrëžtina, kad net ir 
fotografuojant asmeniniam naudojimuisi skirtas nuotraukas, kai kuriasi atvejais gali bûti tam 
tikrø apribojimø; pavyzdžiui, fotografuojant ávairius pristatymus, pramonës ámones ir pan. 
Nuotraukos, fotografuojamos tikslu ágyti autoriø teises, turi bûti naudojamos, nepažeidžiant 
nuostatø, išdëstytø Autoriø teisiø akte, todël tam taip pat turi bûti skiriamas dëmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
PENTAX ir smc PENTAX yra PENTAX Corporation prekiniai ženklai.
 SD logotipas ir SDHC logotipas yra prekiniai ženklai.
Šiame gaminyje yra pritaikyta DNG technologija, kuri pagaminta pagal Adobe Systems 
Incorporated licencij¹.
DNG logotipas yra bet kuris registruotas prekinis ženklas arba Adobe Systems 
Incorporated registruotas prekinis ženklas Jungtinëse Amerikos Valstijose ir/arba kitose 
šalyse.
Visi kiti logotipai arba produktø pavadinimai yra prekiniai ženklai arba jø atitinkamø kompanijø 
registruoti prekiniai ženklai.
Skaitmeninio fotoaparato vartotojui
• Fotoaparatu naudojantis vietose, kur yra stipraus elektromagnetinio lauko spinduliavimo 
šaltiniø arba magnetiniø laukø, egzistuoja galimybë, kad árašyti duomenys gali bûti ištrinti 
arba gali sutrikti fotoaparato funkcionavimas.
• Ekranas yra pagamintas naudojant itin tikslias technologijas. Nors efektyviø ekrano vaizdo 
elementø yra 99,99% arba daugiau, taèiau net ir tai nepašalina tikimybës, kad iki 0,01% 
ekrano vaizdo elementø gali nešviesti arba šviesti tada, kai jie šviesti neturëtø. Bet kokiu 
atveju tai nedaro jokios átakos árašomo vaizdo kokybei.
Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III standart¹. PRINT Image 
Matching – tai terminas spausdinimo komandos, naudojamos antraštëse vaizdo failø, 
sukuriamø skaitmeniniu fotoaparatu. Joje yra pateikiama informacija apie spalvines nuostatas bei 
vaizdo parametrus. Kai kuriø funkcijø nebus galima suaktyvinti naudojantis spausdintuvais, 
kurie nëra suderinami su PRINT Image Matching III standartu.
Autoriø teisës 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisës yra apsaugotos.
PRINT Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
PRINT Image Matching logotipas yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
Suderinamumas su PictBridge standart¹ palaikanèiu spausdintuvu
PictBridge ypatybë suteikia galimybæ vartotojui fotoaparat¹ sujungti su spausdintuvu ir 
tiesiogiai atspausdinti nuotraukas naudojant unifikuot¹ standart¹. Vaizdai bus atspausdinti 
tiesiogiai iš fotoaparato, naudojant kelias paprastas operacijas.
• Egzistuoja galimybë, kad šioje knygelëje naudojamos iliustracijos ir langø atvaizdavimas 
ekrane gali skirtis nuo tikrojo vaizdo aparato ekrane.
e_kb442.book  Page 0  Thursday, February 21, 2008  4:11 PM