Pentax k-r Mode D’Emploi (tr)

Télécharger
Bu PENTAX W Dijital Kamerayý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Kameranýn tüm 
özelliklerinden ve fonksiyonlarýndan en iyi þekilde faydalanabilmek için, kamerayý 
kullanmadan önce lütfen bu kýlavuzu okuyunuz. Kameranýn tüm kapasitesini 
anlamanýza yardýmcý olmasý açýsýndan deðerli olabilecek bu kýlavuzu emniyetli bir yerde 
saklayýnýz.
Kullanabileceðiniz objektifler
Genellikle, bu kamera ile kullanýlabilecek objektifler DA, DA L, D FA ve FA J objektifleri 
ve açýklýk halkasýnda bir s (Otomatik) konumu olan objektiflerdir. Diðer objektif 
ve aksesuarlarý kullanmak için bkz. s.60 ve s.322.
Telif Hakký
W kullanýlarak çekilen kiþisel kullaným dýþýndaki herhangi bir görüntü, Telif Haklarý 
Kanunu uyarýnca izinsiz kullanýlamaz. Kiþisel amaçlar doðrultusunda bile olsa 
gösterilerde, performanslarda resim çekerken, çekilen resimlerin sergilenmesinde 
kýsýtlama getirilecek durumlar olabileceði için, lütfen hassasiyet gösteriniz. Telif hakký 
almak amacýyla çekilen görüntüler, Telif Haklarý Kanunu’nda belirtildiði üzere, 
bu amacýn dýþýnda kullanýlamaz olup bu konuda da hassasiyet gösterilmelidir.
Ticari Markalar
PENTAX, W ve smc PENTAX, HOYA CORPORATION’ýn ticari markalarýdýr.
PENTAX Digital Camera Utility ve SDM, HOYA CORPORATION ticari markalarýdýr.
Windows Vista ve Windows, Microsoft Corporation’ýn Amerika Birleþik Devletleri 
ve diðer ülkelerdeki ticari markasýdýr. Windows Vista, Microsoft Corporation’ýn Amerika 
Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerdeki tescilli ticari markasý veya ticari markasýdýr.
Macintosh ve Mac OS, Amerika Birleþik Devletleri ve diðer ülkelerde kayýtlý olan Apple 
Inc.’in ticari markalarýdýr.
 SDHC Logosu bir SD-3C, LLC ticari markasýdýr.
Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisansý altýndaki DNG teknolojisine sahiptir.
 DNG logosu, Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerdeki Adobe Systems 
Incorporated firmasýnýn tescilli ticari markalarý veya ticari markalarýdýr.
IrSimple™ ve IrSST™, Infrared Data Association
®
 mülkiyetindeki ticari markalardýr.
Diðer tüm markalar veya ürün isimleri ilgili firmalarýn sahiplerinin ticari markalarý veya 
tescilli ticari markalarýdýr. Ancak, TM veya ® iþaretleri bu kýlavuzda her durumda 
kullanýlmamýþtýr.
Bu ürün PRINT Image Matching III’ü deteklemetedir. PRINT Image Matching özelliðine 
sahip dijital kameralar, yazýcýlar ve programlar fotoðrafçýlarýn amaçlarýna daha yakýn 
görüntüler elde etmelerine yardýmcý olur. Bazý fonksiyonlar, PRINT Image Matching III 
ile uyumlu olmayan yazýcýlarda kullanýlamamaktadýr.
Telif Hakký 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Haklarý Mahfuzdur.
PRINT Image Matching bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
PRINT Image Matching logosu bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
K-r_OPM_TUR.book  Page 0  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM