Pentax Optio A40 Guida Al Funzionamento (sk)

Caricare
Ï
akujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát PENTAX.
Aby ste sa nauèili využívaœ èo najviac z vlastností a funkcií vášho fotoaparátu, 
pred jeho prvým použitím si preèítajte tento návod na obsluhu. Návod si uschovajte, 
môže byœ dobrým pomocníkom, ak budete neskôr potrebovaœ lepšie porozumieœ 
niektorej z funkcií fotoaparátu.
Autorské právo
Ak používate obrázky urobené digitálnym fotoaparátom PENTAX na iný ako osobný úèel, 
musíte maœ na to pod¾a autorského zákona povolenie. Aj fotografovanie pre osobnú potrebu 
však môže byœ pri predvádzaniach výrobkov, vystúpeniach alebo pri výstavách obmedzené. 
Obrázky, urobené za úèelom získania autorského práva, sa nesmú používaœ mimo vymedzenia 
ich použitia pod¾a autorského zákona.
Poznámky pre používate¾a fotoaparátu
• Zaznamenané údaje môžu byœ vymazané a fotoaparát nemusí správne fungovaœ ak je 
používaný v prostredí so silným elektromagnetickým žiarením alebo magnetickým po¾om.
• LCD monitor je vyrobený extrémne presnou technológiou. Aj keï úroveò spo¾ahlivosti 
fungovania obrazových bodov je 99,99% alebo lepšia, treba poznamenaœ, že 0,01% bodov 
nemusí svietiœ, alebo môže svietiœ aj vtedy, keï to nie je potrebné. Nemá to však vplyv na 
zaznamenávaný obraz.
Ochranné známky
• PENTAX, Optio a smc PENTAX sú ochrannými známkami PENTAX Corporation.
• SDHC logo 
 je ochrannou známkou.
• Všetky ostatné znaèky a pomenovania výrobkov sú ochrannými známkami alebo 
registrovanými ochrannými známkami príslušných firiem.
Tento výrobok podporuje PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching umožòuje, aby 
digitálne fotoaparáty pre statické zábery, tlaèiarne a softvér pomáhali fotografom pri vernejšom 
podaní ich záberov na obrázkoch. Pri tlaèiaròach, ktoré nie sú kompatibilné s PRINT Image 
Matching III, však niektoré z funkcií nebudú k dispozícii.
Ochranná známka Seiko Epson Corporation 2001. S vyhradením všetkých práv.
PRINT Image Matching je ochrannou známkou Seiko Epson Corporation.Logo PRINT Image 
Matching je ochrannou známkou Seiko Epson Corporation.
Softvér Red Eye © 2003-2006 FotoNation Inc. Softvér Face Tracker © 2005-2006 FotoNation 
Inc. In Camera Red Eye 
– sú chránené U.S. patentami è. 6,407,777 a 7,042,505. Ïalšie 
patenty sú v patentovom konaní.
• Ilustrácie a obrázky LCD monitora uvedené v návode sa môžu líšiœ od skutoènosti.
• Pamäœové SD karty aj SDHC karty sa v tomto návode uvádzajú pod spoloèným názvom 
ako pamäœové SD karty.
e_kb449.book  Page 1  Wednesday, November 21, 2007  4:34 PM