Pentax Optio P70 Guida Al Funzionamento (lv)

Caricare
Pateicamies, ka esat iegâdâjies PENTAX digitâlo fotokameru.
Pirms fotokameras izmantošanas lûdzam izlasît šo lietošanas 
pamâcîbu, lai iepazîtos ar visâm fotokameras iezîmçm un funkcijâm. 
Glabâjiet šo lietošanas pamâcîbu pieejamâ vietâ, jo ar tâs palîdzîbu 
iespçjams atklât visas fotokameras iespçjas.
Par autortiesîbâm
Attçlus, kas uzòemti izmantojot PENTAX digitâlo fotokameru personiskâm vai citâm 
vajadzîbâm, nedrîkst izmantot bez autora atïaujas saskaòâ ar autortiesîbâm, 
kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ. Òemiet vçrâ šos ierobežojumus pat gadîjumos, 
ja personiskâm vajadzîbâm uzòemtie attçli tiek izmantoti prezentâcijâs vai cita 
veida demonstrâcijâs. Arî attçlus, kuri jau aizsargâti ar autortiesîbâm, nedrîkst 
izmantot neievçrojot autortiesîbas, kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ.
Par preèu zîmçm
• PENTAX, Optio un smc PENTAX ir HOYA CORPORATION preèu zîmes.
• SDHC logo (
) ir tirdzniecîbas preèu zîme.
©2008 ACD Systems Ltd. Visas tiesîbas rezervçtas. ACDSee un ACDSee logo 
ir ACD Systems Ltd. preèu zîmes Kanâdâ, ASV, Eiropâ, Japânâ un citâs valstîs.
• Microsoft un Windows ir reìistrçtas kâ Microsoft Corporation preèu zîmes ASV 
un citâs valstîs. Windows Vista ir reìistrçta gan kâ preèu zîme, gan kâ Microsoft 
Corporation preèu zîme ASV un/vai citâs valstîs.
• Macintosh un Mac OS ir reìistrçtâs Apple Inc. preèu zîmes, ASV un citâs valstîs.
• Šis produkts atbilst PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching digitâlo 
fotokameru, printeru un programmatûras iespçjas ïauj fotogrâfiem radît attçlu, 
kas precîzi atbilst vajadzîbâm. Dažas funkcijas nav pieejamas printeriem, 
kas nav savietojami ar PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Visas tiesîbas ir rezervçtas
PRINT Image Matching ir Seiko Epson Corporation tirdzniecîbas preèu zîme. 
PRINT Image Matching logo ir Seiko Epson Corporation tirdzniecîbas preèu zîme.
• Visas citas fabrikas markas vai zîmoli ir attiecîgo kompâniju preèu zîmes 
vai reìistrçtas preèu zîmes.
Par PictBridge
PictBridge ïauj lietotâjam pievienot digitâlo fotokameru tieši pie printera, izmantojot 
vienotu attçlu izdrukas standartu. Iespçjams izdrukât attçlus tieši no fotokameras 
ar dažu vienkâršu darbîbu palîdzîbu.
Par produkta reìistrçšanu
Lai fotokamera kalpotu pçc iespçjas labâk, lûdzam aizpildît produkta reìistrâcijas 
formu, kas atrodama komplektâcijâ ietilpstošajâ CD-ROM diskâ vai PENTAX 
mâjas lapâ. Pateicamies par sadarbîbu.
Sîkâkai informâcijai skatiet “Savienošana ar datoru” (207. lpp.)
e_kb475.book  Page 0  Tuesday, January 20, 2009  2:20 PM