Pentax OptioV20 Guida Al Funzionamento (tr)

Caricare
Bu PENTAX Dijital Kamerayý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Kameranýn tüm özelliklerinden ve fonksiyonlarýndan en iyi þekilde faydalanabilmek 
için, kamerayý kullanmadan önce lütfen bu kýlavuzu okuyunuz. Kameranýn tüm 
kapasitesini anlamanýza yardýmcý olmasý açýsýndan deðerli olabilecek bu kýlavuzu 
emniyetli bir yerde saklayýnýz.
Telif Hakký
PENTAX Dijital Kamera kullanýlarak çekilen kiþisel kullaným dýþýndaki herhangi bir görüntü, 
Telif Hakký kanunu uyarýnca izinsiz kullanýlamaz. Kiþisel amaçlar doðrultusunda gösterilerde, 
sunumlarda resim çekerken, çekilen resimlerin sergilenmesinde kýsýtlama getirilecek durumlar 
olabileceði için, lütfen hassasiyet gösteriniz. Telif hakký almak amacýyla çekilen görüntüler, 
Telif Haklarý Kanunu’nda belirtildiði üzere, bu amacýn dýþýnda kullanýlamaz olup bu konuda 
da hassasiyet gösterilmelidir.
Bu kameranýn kullanýcýlarýna
• Kameranýn güçlü elektromanyetik radyasyon ya da manyetik alan yaratan tesisler gibi 
ortamlarda kullanýlmasý halinde kaydedilen verilerin silinmesi ya da kameranýn düzgün 
çalýþmamasý ihtimali mevcuttur.
• Kameranýn monitöründe kullanýlan sývý kristal panel, son derece hassas bir teknoloji kullanýlarak 
üretilmiþtir. Ýþlevsel piksel seviyesinin % 99,99 ya da daha yüksek olmasýna karþýn, % 0,01 ya 
da daha az sayýda pikselin çalýþmayabileceði ya da çalýþmamalarý gerekirken çalýþabilecekleri 
ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Ancak, bunun kaydedilen görüntü üzerinde herhangi 
bir etkisi bulunmamaktadýr.
• Bu kýlavuzdaki resimlerin ve monitörün ekran görüntülerinin, asýl üründekilerden farklý olma 
ihtimali mevcuttur.
• Bu kýlavuzda, hem SD Hafýza Kartý hem de SDHC Hafýza Kartý için SD Hafýza Kartlarý 
ibaresi kullanýlacaktýr.
Ticari Markalar
• PENTAX ve Optio, HOYA CORPORATION’ýn ticari markalarýdýr.
• SDHC logosu (
) ticari bir markadýr.
• Bu ürün, fotoðrafçýlarýn amaçlarýna daha yakýn görüntüler elde etmelerine yardýmcý olan 
PRINT Image Matching III, PRINT Image Matching özelliðine sahip dijital sabit kameralar, 
yazýcýlar ve yazýlýmlarý desteklemektedir. Bazý fonksiyonlar, PRINT Image Matching III ile 
uyumlu olmayan yazýcýlarda kullanýlamamaktadýr.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Haklarý Saklýdýr.
PRINT Image Matching, Seiko Epson Corporation’ýn bir ticari markasýdýr.
PRINT Image Matching logosu, Seiko Epson Corporation’ýn bir ticari markasýdýr.
• Diðer tüm markalar ya da ürün adlarý, bunlarýn ilgili firmalarýnýn ticari ya da tescilli ticari 
markalarýdýr.
PictBridge
PictBridge; görüntülerin direkt çýktýsýnýn alýnmasý için kullanýlan birleþik standart sayesinde, 
kullanýcýnýn yazýcý ile dijital kamerayý doðrudan baðlamasýna olanak tanýmaktadýr. Birkaç basit 
iþlem ile görüntüleri kameradan direkt olarak yazdýrabilirsiniz.
Ürün Kaydý Hakkýnda
Size daha iyi hizmet verebilmemiz açýsýndan, kamera ile birlikte tedarik edilmiþ olan 
CD-ROM’da ya da PENTAX websitesinde bulunabilecek olan ürün kaydýný doldurmanýzý 
rica ediyoruz. Gösterdiðiniz iþbirliði için teþekkür ederiz.
Daha fazla bilgi için PC Baðlantý Kýlavuzu’na (ön yüzün alt sað tarafýnda) bakýnýz.
e_kb458.book  Page 0  Friday, March 28, 2008  5:36 PM