Pentax K-7 Guida Al Funzionamento (hr)

Caricare
Zahvaljujemo na kupnji ovog PENTAX Q digitalnog aparata. Molimo da proèitate 
ove upute za uporabu aparata da biste iskoristili sve njegove moguænosti i funkcije. 
Saèuvajte ove upute jer su vrijedno sredstvo za bolje razumijevanje svih moguænosti 
vašeg aparata.
Objektivi koje možete upotrijebiti
U pravilu su objektivi koje možete upotrijebiti s ovim aparatom objektivi DA, DA L, D FA 
i F A J te objektivi koji imaju otvor zaslona s s (Auto) opcijom. Da biste upotrijebili druge 
objektive ili drugi pribor, pogledajte str.53 str.305.
U vezi s autorskim pravima
Sve snimke snimljene s Q koje se upotrebljavaju za bilo što drugo osim osobnog 
uživanja ne mogu se upotrebljavati bez dozvole u skladu sa zakonom o autorskim 
pravima. Molimo da budete pažljivi jer u nekim sluèajevima postoje ogranièenja èak 
i za snimke snimljene za osobno uživanje za vrijeme predstava, demonstracija ili artikala 
u izlogu. Snimke snimljene s namjerom da ih im zaštitite autorska prava takoðer se 
ne smiju upotrebljavati izvan opsega uporabe odreðenog u zakonu o autorskim pravim 
te stoga morate biti pažljivi.
U vezi sa zaštitnim znakovima
PENTAX, Q i smc PENTAX zaštitni su znaci tvrtke HOYA CORPORATION.
PENTAX Digital Camera Utility i SDM zaštitni su znaci tvrtke HOYA CORPORATION.
 SDHC logotip zaštitni je znak.
Ovaj proizvod upotrebljava DNG tehnologiju s licencom tvrtke Adobe Systems Incorporated.
 DNG logotip predstavlja registrirani zaštitni znak ili registrirane zaštitne znakove 
tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Amerièkim Državama i/ili drugim 
državama.
HDMI HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface registrirani su zaštitni znaci 
tvrtke HDMI Licensing LLC.
Svi ostali nazivi marki i proizvoda zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci odreðenih 
tvrtki.
Korisnicima ovog aparata
• Postoji moguænost da se obrišu snimljeni podaci, pojavi šum na snimljenim snimkama 
ili aparat ne radi ispravno kada se korisnik nalazi u blizini tornjeva za emitiranje ili drugih 
ureðaja koji stvaraju snažnu elektromagnetsku radijaciju ili snažna elektromagnetska 
polja ili u blizini izvora snažnog elektrostatièkog elektriciteta.
• Tekuæi kristali koji se upotrebljavaju u monitoru proizvode se visokom tehnologijom. 
Iako je stupanj funkcionalnih piksela iznad 99,99%, morate znati da 0,01% ili manje 
piksela ne svijetli ili svijetli kada ne mora. Meðutim, to nema nikakvog utjecaja na 
snimke.
Ovaj proizvod podržava PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching III omoguæio 
je digitalnim aparatima za nepokretne slike, pisaèima i fotografima koji rade s pomoænim 
softverom da naprave snimke što bliže svojim namjerama. Neke funkcije nisu na 
raspolaganju na pisaèima koji nisu kompatibilni s tehnologijom PRINT Image Matching III.
Autorska prava ima 2001 Seiko Epson Corporation. Sva prava zadržana.
PRINT Image Matching zaštitni je znak tvrtke Seiko Epson Corporation.
Logotip PRINT Image Matching zaštitni je znak tvrtke Seiko Epson Corporation.
• Postoji moguænost da ilustracije i ekran na monitoru u ovim uputama budu malo 
drugaèiji nego stvarni proizvod.
e_kb474.book  Page 0  Wednesday, October 28, 2009  4:01 PM