Pentax OptioV20 Guida Alla Connessione (cs)

Caricare
Mùžete pøenést snímky a videoklipy zaznamenané digitálním fotoaparátem nahrát do poèítaèe a zobrazit 
si je a tøídit po instalaci softwaru, na pøiloženém CD-ROM a pøipojením fotoaparátu pomocí kabelu USB. 
Tato èást vysvìtluje, jak nainstalovat pøiložený software „ACDSee for PENTAX“ a „ACDSee 2 for Mac“ 
do vašeho poèítaèe a jak provést další nutné pøípravy k tomu, abyste se mohli bavit snímky a videoklipy 
z vašeho digitálního fotoaparátu.
PENTAX a Optio jsou obchodní známky HOYA CORPORATION.
© 2008 ACD Systems Ltd. Všechna práva jsou vyhrazena. ACDSee a ACDSee logo jsou obchodní 
znaèky ACD Systems Ltd. v Kanadì, U.S., Evropì, Japonsku a dalších zemích.
Microsoft a Windows jsou registrované obchodní znaèky Microsoft Corporation ve Spojených státech 
a dalších zemích.
Windows Vista je registrovaná obchodní znaèka Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších 
zemích.
Mac OS a Macintosh obchodní známky Apple Inc.
Všechny ostatní uvedené firmy a názvy výrobkù mají své obchodní známky nebo registrované ochranné 
známky.
Návod k pøipojení 
k PC
Pøiložený software
Windows
• ACDSee for PENTAX 3.0 (Software pro prohlížení/organizování/editování snímkù)
Macintosh
• ACDSee 2 for Mac (Prohlížení snímkù /editovací/tøídící software)
Budete-li delší dobu pracovat s fotoaparátem pøipojeným k poèítaèi, doporuèujeme použít AC 
adaptér. Pokud se bìhem pøenosu snímkù z fotoaparátu do poèítaèe vybije baterie, snímky 
se mohou poškodit nebo nenávratnì ztratit. Pøi použití AC adaptéru se ujistìte, že kabel 
z tohoto zdroje je správnì pøipojen k fotoaparátu.
Uživatelé Macintosh
Uživatelé Windows
Krok 1
Nejprve zkontrolujte systémové požadavky pro pøiložený software.
Krok 2
Instalujte software pro prohlížení/tøídìní/
editování snímkù (ACDSee for PENTAX 3.0) 
do vašeho PC.
Krok 5
*na opaèné stranì
Použijte pøiložený software pro prohlídku 
a editování snímkù pøenesených do 
poèítaèe Macintosh.
Krok 3
Nastavte váš digitální fotoaparát pro pøipojení k poèítaèi.
Krok 4
*na opaèné stranì
Propojte fotoaparát a váš PC a pøeneste 
do nìj snímky.
Krok 4
*na opaèné stranì
Propojte fotoaparát a váš Macintosh 
a pøeneste do nìj snímky.
Krok 5
*na opaèné stranì
Použijte pøiložený software pro prohlížení, 
tøídìní a editování snímkù pøenesených 
do vašeho PC. Bavte návrhy uspoøádání 
a tisku snímkù nebo tvorbou prezentací 
snímkù.
Krok 2
Instalujte software pro prohlížení/správu 
snímkù (ACDSee 2 for Mac) na poèítaèi 
Macintosh.
Systémové požadavky
  USB pøipojení
• OS
: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (OS musí být 
pøeinstalovaný a aktualizovaný na poslední verzi.)
• Ve standardním vybavení musí být USB port
  Aplikaèní Software
<ACDSee for PENTAX 3.0>
(Devìt jazykù: anglicky, francouzsky, nìmecky, španìlsky, italsky, rusky, èínsky [tradièní a 
zjednodušená], korejsky, japonsky)
• OS
: Windows 2000, Windows XP nebo Windows Vista
• CPU
: Pentium III nebo vyšší
• Pamìœ
: 256 MB minimum (doporuèeno 512 MB a více)
• Volný prostor na harddisku : 100 MB minimum (1GB a více je doporuèeno)
• CD-ROM drive
• Monitor
: Grafický adaptér schopný zobrazení minimálnì ve 256 barvách
• Internet Explorer 5.0 nebo vyšší verze
Pro prohlídku videoklipù je požadován DirectX 9.0 nebo novìjší a Windows Media Player 9.0 a novìjší.
Musí být nainstalovaný OS a provedena aktualizace na poslední verzi.
Správná operace není zaruèena na všech poèítaèích, i pøestože vyhovují uvedeným systémovým 
požadavkùm.
Systémové požadavky uvádí minimální prostøedí pro prohlížení a úpravu videoklipù.
  USB pøipojení
• OS
: Mac OS 9.2, Mac OS X (Ver. 10.1.2 - 10.5) (Musí být 
nainstalovaný OS a provedena aktualizace na poslední verzi.)
• Ve standardním vybavení musí být USB port
Instalace ovladaèe není nutná.
  Aplikaèní Software
<ACDSee 2 for Mac>
(šest jazykù: anglicky, nìmecky, francouzsky, španìlsky, italsky, japonsky)
• OS
: Mac OS X (ver. 10.3 - 10.5)
• CPU
: Power Macintosh 233 MH nebo vyšší
• Pamìœ
: 8 MB minimum
• Prostor na Harddisku
: 6 MB minimum
• CD-ROM drive, QuickTime 4.0 nebo vyšší verze
Musí být nainstalovaný OS a provedena aktualizace na poslední verzi.
Správná operace není zaruèena na všech poèítaèích, i pøestože vyhovují uvedeným systémovým 
požadavkùm.
Systémové požadavky uvádí minimální prostøedí pro prohlížení a úpravu videoklipù.
Požadavky na systém Windows
Pøípojka USB a pøiložené softwarové aplikace nepodporují Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, 
Windows Me a Windows NT.
Verze Internet Explorer, Windows Media Player a Windows Installer Service požadované pro použití 
„ACDSee for PENTAX 3.0“ nejsou na CD- ROM (S-SW77) pøiloženy. Navštivte následující webové 
stránky pro stažení nutných položek a instalujte/aktualizujte je na vašem PC.
• Internet Explorer
http://www.microsoft.com/windows/downloads/ie/getitnow.mspx
• Windows Media Player
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx
• DirectX
http://www.microsoft.com/windows/directx/default.mspx
Systémové požadavky pro Macintosh
Instalace softwaru
Instalujte software pro prohlížení/úpravu snímkù (ACDSee for PENTAX 3.0).
1
Zapnìte Váš poèítaè.
2
Vložte CD-ROM (S-SW77) do mechaniky CD-ROM.
Objeví se obrazovka s výbìrem jazyku.
3
Vyberte jazyk, které jsou zobrazeny na obrazovce.
Objeví se obrazovka s instalací ACDSee for PENTAX 3.0.
4
Kliknìte na [Install].
Nabìhne obrazovka se setupem. Øiïte se pokyny a zadejte informaci 
pro registraci.
Po ukonèení instalace, restartujte Windows.
• Pøed instalací softwaru zkontrolujte níže uvedené systémové požadavky.
• Než zaènete instalaci softwaru a je nastaveno ve Windows 2000, Windows XP nebo Windows Vista 
více úètù, pøihlaste se do úètu, který má práva administrátora.
Jestliže používáte Windows Vista
Když se objeví obrazovka s [AutoPlay], zobrazte si obrazovku s jazyky následujícím zpùsobem.
1) Kliknìte na [Run setup.exe].
2) Kliknìte na [Allow].
Objeví se obrazovka pro výbìr jazyku.
Jestliže se neobjeví po zapnutí fotoaparátu obrazovka s nastavením jazyku
Níže je uvedeno jak zobrazit obrazovku pro výbìr jazyku.
1) Dvakrát kliknìte na ikonu [My Computer], která je umístìna na ploše.
2) Dvakrát kliknìte na ikonu [CD-ROM drive (S-SW77)].
3) Kliknìte dvakrát na ikonu [Setup.exe].
Instalace softwaru
Instalujte software pro prohlížení/úpravu snímkù (ACDSee 2 for Mac).
1
Zapnìte Macintosh.
2
Vložte pøiložený CD-ROM (S-SW77) do CD-ROM mechaniky.
3
Dvakrát kliknìte na ikonu CD-ROM (S-SW77).
4
Dvakrát kliknìte na ikonu [ACDSee Install].
Objeví se obrazovka s výbìrem jazyku.
Kliknìte dvakrát na ikonu [Master Installer] pro zobrazení obrazovky s výbìrem jazyku.
5
Vyberte jazyk, které jsou zobrazeny na obrazovce.
Objeví se obrazovka s instalací ACDSee 2 for Mac.
6
Kliknìte na [Install].
Objeví se obrazovka s instalací. Øiïte se pokyny na obrazovce 
a zadejte informace nutné pro registraci a instalaci softwaru.
Nastavení vašeho digitálního fotoaparátu
1
Stisknìte tlaèítko 
3.
2
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5) pro zobrazení menu 
[
Nastavení].
3
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro volbu 
[Propojení USB].
4
Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (5).
Objeví se rolovací menu.
5
Použijte ètyøcestný pøepínaè (23) pro volbu [PC].
6
Stisknìte tlaèítko 
4.
Jestliže je váš PC pøipojen k Internetu, kliknìte na [Product 
Registration] na obrazovce s instalací 
.
Objeví se mapa svìta s Internet Product Registration.
Kliknìte na zobrazenou zemi nebo region a potom následujte 
instrukce pro registraci produktu.
Dìkujeme Vám za spolupráci.
Nastavení USB režimu pøipojení k [PC]
Je-li fotoaparát pøipojen k vašemu PC v režimu USB [PictBridge], nebude možné snímky pøenést. 
V tomto pøípadì odpojte USB kabel od fotoaparátu a poèítaèe a øiïte se instrukcemi v „Nastavení 
vašeho fotoaparátu“ pro nastavení režimu USB pøipojení k [PC]. Potom kabel USB znovu pøipojte.
Registrace produktu na Internetu
Registraci po Internetu mohou provést jen zákazníci v zemích a regionech, které jsou zobrazeny.
Krok 2
Windows
Krok 2
Macintosh
Krok 2
Windows, Macintosh
Krok 1
AP027251/CZE
Copyright © HOYA Corporation 2008
FOM 01.04.2008 Printed in Europe
Windows, Macintosh
Krok 3