Pentax km 操作ガイド (lt)

ダウンロード
Sveikiname jus, ásigijus šá PENTAX e skaitmeniná fotoaparat¹. Kad galëtumëte efektyviausiai 
išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas ir ypatybes, pirmiausia ádëmiai perskaitykite naudojimo 
instrukcijø knygelæ. Išsaugokite ši¹ knygelæ ateièiai, kad ji visuomet galëtø tapti jums pagalbos 
instrumentu.
Objektyvai, kurie gali bûti naudojami su šiuo fotoaparatu
Su šiuo fotoaparatu gali bûti naudojami DA, DA L, D FA ir FA J objektyvai ir objektyvai, kuriø 
diafragmos nustatymo žiede yra s (Auto) padëtis.
Norint naudoti kitus objektyvus arba priedus, žiûrëkite 46 psl. ir 240 psl.
Informacija, susijusi su autoriø teisëmis
Nuotraukos, nufotografuotos e fotoaparatu, turi bûti skirtos tik asmeniniam naudojimuisi. 
Sutinkamai su nuostatomis, išdëstytomis Autoriø teisiø akte, šias nuotraukas kitais tikslais galima 
naudoti tik turint atskir¹ leidim¹. Pabrëžtina, kad net ir fotografuojant asmeniniam naudojimuisi 
skirtas nuotraukas, kai kuriasi atvejais gali bûti tam tikrø apribojimø; pavyzdžiui, fotografuojant 
ávairius pristatymus, pramonës ámones ir pan. Nuotraukos, fotografuojamos tikslu ágyti autoriø 
teises, turi bûti naudojamos, nepažeidžiant nuostatø, išdëstytø Autoriø teisiø akte, todël tam taip 
pat turi bûti skiriamas dëmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
PENTAX, K-m ir smc PENTAX yra HOYA CORPORATION prekiniai ženklai.
PENTAX PHOTO Browser, PENTAX PHOTO Laboratory ir SDM yra HOYA CORPORATION 
prekiniai ženklai.
 SDHC logotipas yra prekinis ženklas.
Šiame gaminyje yra pritaikyta DNG technologija, kuri pagaminta pagal Adobe Systems 
Incorporated licencij¹.
 DNG logotipas yra bet kuris Adobe System Incorporated JAV ir/arba kitose šalyse registruotas 
prekinis ženklas arba prekinis ženklas.
Visi kiti logotipai arba produktø pavadinimai yra prekiniai ženklai arba jø atitinkamø kompanijø 
registruoti prekiniai ženklai.
Fotoaparato vartotojui
• Fotoaparatu naudojantis vietose, kur yra stipraus elektromagnetinio lauko šaltiniø, egzistuoja 
tikimybë, kad árašyti vaizdai gali bûti ištrinti arba gali sutrikti fotoaparato funkcionavimas.
• Skystøjø kristalø ekranas yra pagamintas naudojant itin tikslias technologijas. Nors efektyviø 
ekrano vaizdo elementø yra 99.99% arba daugiau, taèiau net ir tai nepašalina tikimybës, kad iki 
0,01% ekrano vaizdo elementø gali nešviesti arba šviesti tada, kai jie šviesti neturëtø. Bet kokiu 
atveju tai nedaro jokios átakos árašomø vaizdø kokybei.
Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versij¹. PRINT Image Matching – 
tai terminas spausdinimo komandos, naudojamos antraštëse vaizdo failø, sukuriamø skaitmeniniu 
fotoaparatu. Joje yra pateikiama informacija apie spalvines nuostatas bei vaizdo parametrus. 
Kai kuriø funkcijø nebus galima suaktyvinti naudojantis spausdintuvais, kurie nëra suderinami 
su PRINT Image Matching III standartu.
Autoriø teisës 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisës yra apsaugotos.
PRINT Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
PRINT Image Matching logotipas yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
Suderinamumas su PictBridge standart¹ palaikanèiu spausdintuvu
PictBridge ypatybë suteikia galimybæ vartotojui fotoaparat¹ sujungti su spausdintuvu ir tiesiogiai 
atspausdinti nuotraukas naudojant unifikuot¹ standart¹. Vaizdai bus atspausdinti tiesiogiai iš 
fotoaparato, naudojant kelias paprastas operacijas.
• Egzistuoja galimybë, kad šioje knygelëje naudojamos iliustracijos ir vaizdai gali skirtis nuo tikrojo 
vaizdo ekrane.
e_kb464_84percent.book  Page 0  Tuesday, October 14, 2008  6:31 PM