Pentax Optio I10 操作ガイド (tr)

ダウンロード
Bu PENTAX Dijital Kamerayý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Kameranýn tüm özelliklerinden ve fonksiyonlarýndan en iyi þekilde 
faydalanabilmek için, kamerayý kullanmadan önce lütfen bu kýlavuzu 
okuyunuz. Kameranýn tüm kapasitesini anlamanýza yardýmcý olmasý 
açýsýndan deðerli olabilecek bu kýlavuzu emniyetli bir yerde saklayýnýz.
Telif Hakký
PENTAX Dijital Kamera kullanýlarak çekilen kiþisel kullaným dýþýndaki herhangi bir 
görüntü, Telif Hakký kanunu uyarýnca izinsiz kullanýlamaz. Kiþisel amaçlar 
doðrultusunda gösterilerde, sunumlarda resim çekerken, çekilen resimlerin 
sergilenmesinde kýsýtlama getirilecek durumlar olabileceði için, lütfen hassasiyet 
gösteriniz. Telif hakký almak amacýyla çekilen görüntüler, Telif Haklarý 
Kanunu’nda belirtildiði üzere, bu amacýn dýþýnda kullanýlamaz olup bu konuda 
da hassasiyet gösterilmelidir.
Ticari Markalar
• PENTAX ve Optio, HOYA CORPORATION’ýn ticari markalarýdýr.
• SDHC logosu (
) bir SD-3C, LLC ticari markasýdýr.
• ArcSoft
®
 ve buna ait olan logo ArcSoft firmasýnýn Amerika Birleþik Devletleri 
ve/veya diðer ülkelerdeki tescilli ticari markasý veya ticari markasýdýr.
• Windows Vista ve Windows, Microsoft Corporation’ýn Amerika Birleþik 
Devletleri ve diðer ülkelerdeki ticari markasýdýr. Windows Vista, Microsoft 
Corporation’ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerdeki tescilli 
ticari markasý veya ticari markasýdýr.
• Macintosh ve Mac OS, Amerika Birleþik Devletleri ve diðer ülkelerde kayýtlý 
olan Apple Inc.’in ticari markalarýdýr.
• Bu ürün PRINT Image Matching III’ü deteklemektedir. PRINT Image Matching 
özelliðine sahip dijital kameralar, yazýcýlar ve programlar fotoðrafçýlarýn 
amaçlarýna daha yakýn görüntüler elde etmelerine yardýmcý olur. Bazý 
fonksiyonlar, PRINT Image Matching III ile uyumlu olmayan yazýcýlarda 
kullanýlamamaktadýr.
Telif Hakký 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Haklarý Mahfuzdur.
PRINT Image Matching, Seiko Epson Corporation’ýn bir ticari markasýdýr. 
PRINT Image Matching logosu, Seiko Epson Corporation’ýn bir ticari 
markasýdýr.
• Eye-Fi,  Eye-Fi  connected Eye-Fi,Inc. ticari markalarýdýr.
• Diðer tüm markalar ya da ürün adlarý, bunlarýn ilgili firmalarýnýn ticari 
ya da tescilli ticari markalarýdýr.
Ürün Kaydý Hakkýnda
Size daha iyi hizmet verebilmemiz açýsýndan, kamera ile birlikte tedarik edilmiþ 
olan CD-ROM’da ya da PENTAX websitesinde bulunan ürün kaydýný 
doldurmanýzý rica ediyoruz. Ýþbirliðiniz için teþekkür ederiz.
Daha fazla bilgi için bkz “Bilgisayarla Baðlantý” (s.223).
e_kb494.book  Page 0  Wednesday, February 3, 2010  12:13 PM