Pentax Optio I10 작동 가이드 (lt)

다운로드
Sveikiname jus, ásigijus šá PENTAX skaitmeniná fotoaparat¹.
Kad galëtumëte efektyviausiai išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas 
ir ypatybes, pirmiausia ádëmiai perskaitykite naudojimo instrukcijø knygelæ. 
Išsaugokite ši¹ knygelæ ateièiai, kad ji visuomet galëtø tapti jums pagalbos 
instrumentu.
Informacija, susijusi su autoriø teisëmis
Nuotraukos, nufotografuotos PENTAX skaitmeniniu fotoaparatu, turi bûti skirtos tik 
asmeniniam naudojimuisi. Sutinkamai su nuostatomis, išdëstytomis Autoriø teisiø akte, 
šias nuotraukas kitais tikslais galima naudoti tik turint atskir¹ leidim¹. Pabrëžtina, kad 
net ir fotografuojant asmeniniam naudojimuisi skirtas nuotraukas, kai kuriasi atvejais gali 
bûti tam tikrø apribojimø; pavyzdžiui, fotografuojant ávairius pristatymus, pramonës 
ámones ir pan. Nuotraukos, fotografuojamos tikslu ágyti autoriø teises, turi bûti 
naudojamos, nepažeidžiant nuostatø, išdëstytø Autoriø teisiø akte, todël tam taip 
pat turi bûti skiriamas dëmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
• PENTAX ir Optio yra HOYA CORPORATION prekiniai ženklai.
• SDHC logotipas (
) yra prekinis ženklas SD-3C, LLC.
• ArcSoft
®
, logotipas yra bet kuris ArcSoft Incorporated registruotas prekinis ženklas 
arba prekinis ženklas Jungtinëse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse. 
• Microsoft ir Windows yra Microsoft Corporation Jungtinëse Amerikos Valstijose 
ir kitose šalyse registruoti prekiniai ženklai. Windows Vista yra bet kuris Microsoft 
Corporation Jungtinëse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse registruotas 
prekinis ženklas arba prekinis ženklas.
• Macintosh ir Mac OS yra Apple Inc., Jungtinëse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse 
registruoti prekiniai ženklai.
• Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versij¹. PRINT 
Image Matching - tai terminas spausdinimo komandos, naudojamos antraštëse 
vaizdo failø, sukuriamø skaitmeniniu fotoaparatu. Joje yra pateikiama informacija 
apie spalvines nuostatas bei vaizdo parametrus. Kai kuriø funkcijø nebus galima 
suaktyvinti naudojantis spausdintuvais, kurie nëra suderinami su PRINT Image 
Matching III standartu.
Autoriø teisës 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisës yra apsaugotos.
PRINT Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas. 
PRINT Image Matching logotipas yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
• Eye-Fi, Eye-Fi connected yra Eye-Fi,Inc prekinis ženklas.
• Visi kiti logotipai arba produktø pavadinimai yra prekiniai ženklai arba jø atitinkamø 
kompanijø registruoti prekiniai ženklai.
Informacija, susijusi su gaminio registravimu
Tam, kad bûtø galima užtikrinti kuo geresná jûsø ásigyto gaminio servis¹, 
prašome užbaigti šio fotoaparato registravimo procedûr¹. Išsamesnæ 
informacij¹ jûs surasite CD-ROM diske, kuris yra komplektuojamas kartu 
su aparatu arba apsilankius PENTAX interneto svetainëje. Dëkojame 
už bendradarbiavim¹.
Išsamesnë informacija yra pateikta „Prijungimas prie kompiuterio“ (241 psl.).
e_kb494.book  Page 0  Wednesday, February 3, 2010  10:07 AM