Pentax Optio S1 작동 가이드 (cs)

다운로드
171
7
Nast
avení
4
Čtyřcestným přepínačem (23
zvolte možnost [
X Cílové město].
5
Stiskněte čtyřcestný přepínač (5).
Objeví se obrazovka [X Cílové město]. Aktuálně zvolené město bliká 
na mapě.
6
Použijte čtyřcestný přepínač 
(
45) pro změnu cílového města.
Objeví se aktuální čas, místo a časový 
posun vybraného města.
7
Čtyřcestným přepínačem (23) zvolte možnost 
[Let.čas].
8
Čtyřcestným přepínačem (45) zvolte možnost O 
(Zapnuto) nebo 
P (Vypnuto).
Zvolte O, jestliže je u cílového města je nastaven letní čas.
9
Stiskněte tlačítko 4.
Nastavení se uloží a znovu se objeví obrazovka [Světový čas].
10
Dvakrát stiskněte tlačítko 3.
Fotoaparát se vrátí na stav exponování snímků s aktuálním 
nastavením.
V kroku 4 zvolte [W Domácí město], chcete-li nastavit domácí město 
a jeho letní čas.
MENU
1 4 : 2 5
DST
OFF
OFF
OFF
DST
OFF
OFF
OFF
S v ě t o v ý   č a s
C í l o v é   m ě s t o
D o m á c í   m ě s t o
Vo l b a   č a s u
P r a h a
P r a h a
1 4 : 2 5
Cílové město
M ě s t o
P r a h a
L e t . č a s
Č . p o s u n
+ 0:00
MENU
Z r u š i t
OK
O K
1 4 : 2 5