Pentax Optio S1 작동 가이드 (cs)

다운로드
43
1
Jak
 za
č
ít
2
Stiskněte tlačítko 4.
Objeví se obrazovka [Výchozí 
nastavení] ve zvoleném jazyce. Pokud 
se objeví požadované nastavení položek 
[Domácí město] a [Let.čas], pokračujte 
krokem 3.
Jestliže se požadované nastavení 
neobjeví, přejděte na část „Nastavení 
domácího města a letního času“ 
(str. 45)
.
3
Dvojitým stisknutím čtyřcestného 
přepínače (
3) zvolte možnost 
[Nastavení je kompletní].
4
Stiskněte tlačítko 4.
Objeví se obrazovka [Nastavení data]. Nastavte datum a čas 
postupem uvedeným v části „Nastavení data a času“ (str. 46).
V ý c h o z í   n a s t a v e n í
MENU
Z r u š i t
N a s t a v e n í   j e   k o m p l e t n í
Č e š t i n a
DST
OFF
OFF
OFF
D o m á c í   m ě s t o
P r a h a
Letní čas
Výchozí nastavení
MENU
Zrušit
Nastavení je kompletní
Čeština
DST
OFF
OFF
OFF
Domácí město
Praha
OK
OK