Pentax K100D 작동 가이드 (lv)

다운로드
Pateicamies, ka iegâdâjâties PENTAX s digitâlo fotokameru. 
Lûdzu, izlasiet rûpîgi lietošanas pamâcîbu, pirms uzsâkat lietot fotokameru. 
Saglabâjiet lietošanas pamâcîbu drošâ vietâ turpmâkai izmantošanai, lai labâk 
izzinâtu visas fotokameras piedâvâtas iespçjas un funkcijas.
Izmantojamie objektîvi
Vispâr pielietojamie objektîvi ar šo fotokameru ir DA, D FA un FA J objektîvi un objektîvi 
ar diafragmas atvçrumu s (Auto).
Lai izmantotu jebkuru citu objektîvu vai papildu piederumu, skatît37 un188 lpp.
Par autortiesîbâm
Attçlus, kas uzòemti izmantojot s personiskâm vai citâm vajadzîbâm, nedrîkst 
izmantot bez autora atïaujas saskaòâ ar autortiesîbâm, kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ. 
Òemiet vçrâ šos ierobežojumus pat gadîjumos, ja personiskâm vajadzîbâm uzòemtie attçli 
tiek izmantoti prezentâcijâs vai cita veida demonstrâcijâs. Arî attçlus, kuri jau aizsargâti 
ar autortiesîbâm, nedrîkst izmantot neievçrojot autortiesîbas, kas izklâstîtas Autortiesîbu 
aktâ.
Par preèu zîmçm
PENTAX, s un smc PENTAX ir PENTAX Corporation preèu zîmes.
PENTAX PHOTO Browser, PENTAX PHOTO Laboratory un SDM, ir PENTAX Corporation 
preèu zîmes.
Šis produkts atbalsta PRINT Image Matching III. Ar digitâlajâm fotokamerâm, printeriem 
un programmatûru, kas atbalsta PRINT Image Matching, iespçjams radît iecerçtajiem 
nolûkiem daudz atbilstošâkus attçlus. Printeriem, kas neatbalsta PRINT Image Matching III, 
dažas funkcijas var nebût pieejamas.
Autortiesîbas pieder Seiko Epson Corporation 2001. Visas autortiesîbas aizsargâtas.
PRINT Image Matching ir Seiko Epson Corporation preèu zîme.
PRINT Image Matching logo ir Seiko Epson Corporaton preèu zîme.
 SDHC Logo ir preèu zîme
• Visas citas fabrikas markas vai zîmoli ir attiecîgo kompâniju preèu zîmes vai reìistrçtas 
preèu zîmes.
Fotokameras lietotâjiem
• Izmantojot fotokameru netâlu no ierîcçm, kuras izdala spçcîgu elektromagnçtisko starojumu, 
vai magnçtisko lauku ietekmç ierakstîtie dati var tikt izdzçsti vai fotokamera var nedarboties 
pareizi.
• Šíidro kristâlu panelis LCD displejâ izgatavots, izmantojot augstas precizitâtes tehnoloìijas. 
Lai gan darbojošos pikseïu lîmenis ir 99.99% vai augstâks, òemiet vçrâ, ka no tiem 0.01% 
vai mazâk var neizgaismoties, vai izgaismoties nevietâ. Taèu šâds efekts neattiecas 
uz ierakstîtajiem attçliem.
Par PictBridge
PictBridge ïauj lietotâjam pievienot digitâlo fotokameru tieši pie printera, izmantojot vienotu attçlu 
izdrukas standartu. Iespçjams izdrukât attçlus tieši no fotokameras ar dažu vienkâršu darbîbu 
palîdzîbu.
• Ilustrâcijas un LCD monitora displeja ekrâns šajâ lietošanas pamâcîbâ var atšíirties no îstâ 
produkta.
e_kb459.book  Page 0  Wednesday, June 27, 2007  1:10 PM