Pentax K100D 작동 가이드 (tr)

다운로드
PENTAX s Dijital Kamerayý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. 
Kameranýn özellikleri ve iþlevlerinden en iyi þekilde faydalanabilmek için lütfen 
kamerayý kullanmadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Kameranýn tüm yeteneklerini 
anlamanýzda sizin için deðerli bir kaynak olacaðýndan dolayý, bu kýlavuzu güvenli 
bir biçimde muhafaza ediniz.
Kullanabileceðiniz objektifler
Genellikle, bu kamera ile kullanýlabilecek objektifler DA, D FA ve FA J ve bir Açýklýk 
s (Otomatik) konumuna sahip olan objektiflerdir.
Baþka bir tip objektif ya da aksesuar kullanmak için, bakýnýz s.37 ve s.188.
Telif Hakký
s kullanýlarak çekilen kiþisel fotograflarýn dýþýndaki herhangi bir görüntü, 
Telif Haklarý Kanunu uyarýnca izinsiz kullanýlamaz. Kiþisel amaçlar doðrultusundaki 
gösterilerde, sunumlarda resim çekerken, çekilen resimlerin sergilenmesinde bile kýsýtlama 
getirilecek durumlar olabileceði için, lütfen hassasiyet gösteriniz. Telif hakký almak amacýyla 
çekilen görüntüler, Telif Haklarý Kanunu’nda belirtildiði üzere, bu amacýn dýþýnda kullanýlamaz 
olup bu konuda da hassasiyet gösterilmelidir.
Ticari Markalar
PENTAX, s smc PENTAX, PENTAX Corporation’ýn ticari markalarýdýr.
PENTAX PHOTO Browser, PENTAX PHOTO Laboratory ve SDM, PENTAX Corporation’ýn 
ticari markalarýdýr.
Bu ürün PRINT Image Matching III’ü deteklemektedir. PRINT Image Matching özelliðine 
sahip dijital kameralar, baský cihazlarý ve programlar fotoðrafçýlarýn amaçlarýna daha yakýn 
görüntüler elde etmelerine yardýmcý olur. Bazý fonksiyonlar, PRINT Image Matching III ile 
uyumlu olmayan baský cihazlarýnda kullanýlamamaktadýr.
Telif Hakký 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Haklarý Mahfuzdur.
PRINT Image Matching bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
PRINT Image Matching logosu bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
 SDHC Logosu ticari bir markadýr.
• Diðer tüm markalar ya da ürün adlarý, bunlarýn ilgili firmalarýnýn ticari ya da tescilli ticari 
markalarýdýr.
Bu kameranýn kullanýcýlarýna
• Kameranýn güçlü elektromanyetik radyasyon ya da manyetik alan yaratan tesisler gibi 
ortamlarda kullanýlmasý halinde kaydedilen verilerin silinmesi ya da kameranýn düzgün 
çalýþmamasý ihtimali mevcuttur.
• LCD ekranda kullanýlan sývý kristal panel, son derece hassas bir teknoloji kullanýlarak 
üretilmiþtir. Ýþlevsel piksel seviyesinin %99,99 ya da daha yüksek olmasýna karþýn, 
%0,01 ya da daha az sayýda pikselin çalýþamayabileceði ya da çalýþmamalarý gerekirken 
çalýþabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Ancak, bunun kaydedilen görüntü 
üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadýr.
PictBridge
PictBridge; görüntülerin direkt çýktýsýnýn alýnmasý için kullanýlan birleþik standart sayesinde, 
kullanýcýnýn yazýcý ile dijital kamerayý doðrudan baðlamasýna olanak tanýmaktadýr. Birkaç basit 
iþlem ile görüntüleri kameradan direkt olarak yazdýrabilirsiniz.
• Bu kýlavuzdaki resimlerin ve LCD monitörün ekran görüntülerinin, asýl üründen farklý olma 
ihtimali mevcuttur.
e_kb459.book  Page 0  Monday, June 25, 2007  10:38 AM