Pentax K20D 작동 가이드 (lv)

다운로드
Pateicamies, ka esat iegâdâjies PENTAX u digitâlo fotokameru. Pirms 
fotokameras izmantošanas lûdzam izlasît šo lietošanas pamâcîbu, lai iepazîtos ar 
visâm fotokameras iezîmçm un funkcijâm. Glabâjiet šo lietošanas pamâcîbu drošâ 
vietâ, jo tâs turpmâka izmantošana palîdzçs atklât visas fotokameras iespçjas.
Izmantojamie objektîvi
Vispâr pielietojamie objektîvi ar šo fotokameru ir DA, D FA un FA J objektîvi un objektîvi 
ar diafragmas atvçrumu s (Auto).
Lai izmantotu jebkuru citu objektîvu vai papildu piederumu, skatît 50. lpp. un 251. lpp. 
Par autortiesîbâm
Attçlus, kas uzòemti izmantojot u personiskâm vai citâm vajadzîbâm, nedrîkst izmantot 
bez autora atïaujas saskaòâ ar autortiesîbâm, kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ. Òemiet vçrâ 
šos ierobežojumus pat gadîjumos, ja personiskâm vajadzîbâm uzòemtie attçli tiek izmantoti 
prezentâcijâs vai cita veida demonstrâcijâs. Arî attçlus, kuri jau aizsargâti ar autortiesîbâm, 
nedrîkst izmantot neievçrojot autortiesîbas, kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ.
Par preèu zîmçm
PENTAX un smc PENTAX ir PENTAX Corporation preèu zîmes.
 SD logo un SDHC logo ir preèu zîmes.
Produkts ietver Adobe Systems Incorporated licenzçtu DNG tehnoloìiju.
DNG logo ir reìistrçtâs preèu zîmes, vai Adobe Systems Incorporated preèu ASV 
un/vai citâs valstîs.
Visas citas fabrikas markas vai zîmoli ir attiecîgo kompâniju preèu zîmes vai reìistrçtas 
preèu zîmes.
Fotokameras lietotâjiem
• Izmantojot fotokameru netâlu no ierîcçm, kuras izdala spçcîgu elektromagnçtisko starojumu, 
vai magnçtisko lauku ietekmç ierakstîtie dati var tikt izdzçsti vai fotokamera var nedarboties 
pareizi.
• Šíidro kristâlu panelis monitorâ izgatavots, izmantojot augstas precizitâtes tehnoloìijas. 
Lai gan darbojošos pikseïu lîmenis ir 99,99% vai augstâks, òemiet vçrâ, ka no tiem 0,01% 
vai mazâk var neizgaismoties, vai izgaismoties nevietâ. Taèu šâds efekts neattiecas 
uz ierakstîtajiem attçliem.
Šis produkts atbalsta PRINT Image Matching III. Ar digitâlajâm fotokamerâm, printeriem un 
programmatûru, kas atbalsta PRINT Image Matching, iespçjams radît iecerçtajiem nolûkiem 
daudz atbilstošâkus attçlus. Printeriem, kas neatbalsta PRINT Image Matching III, dažas 
funkcijas var nebût pieejamas.
Autortiesîbas pieder Seiko Epson Corporation 2001. Visas autortiesîbas aizsargâtas.
PRINT Image Matching ir Seiko Epson Corporation preèu zîme.
PRINT Image Matching logo ir Seiko Epson Corporaton preèu zîme.
Par PictBridge
PictBridge ïauj lietotâjam pievienot digitâlo fotokameru tieši pie printera, izmantojot vienotu 
attçlu izdrukas standartu. Iespçjams izdrukât attçlus tieši no fotokameras ar dažu vienkâršu 
darbîbu palîdzîbu.
• Ilustrâcijas un monitora displeja ekrâns šajâ lietošanas pamâcîbâ var atšíirties no îstâ 
produkta.
e_kb442.book  Page 0  Wednesday, February 20, 2008  12:00 PM