Pentax K110D 작동 가이드 (vi)

다운로드
Ðúê
î
âîäñòâî çà èçïîëçâ
à
íå
Ïðîèçâîäèòåëÿò ñè çàïàçâà ïðàâîòî äà ïðîìåíÿ áåç ïðåäóïðåæäåíèå 
ñïåöèôèêàöèèòå, äèçàéíà è óñëîâèÿòà íà äîñòàâêà.
AP012818/BUL
Copyright © PENTAX Corporation 2006
FOM 01.08.2006 Printed in Europe
PENTAX Corporation
2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(http://www.pentax.co.jp/english)
PENTAX Europe GmbH 
(European 
Headquarters)
Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY
(HQ - http://www.pentaxeurope.com)
(Germany - http://www.pentax.de) 
Hotline: 0180 5 736829   /  0180 5 PENTAX
Austria Hotline: 0820 820 255  (http://www.pentax.at) 
PENTAX U.K. Limited 
PENTAX House, 
Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K.
(http://www.pentax.co.uk) Hotline: 0870 736 8299
PENTAX France S.A.S.
112 Quai de Bezons - BP 204, 95106 Argenteuil Cedex, 
FRANCE 
(http://www.pentax.fr)
Hotline: 0826 103 163 (0,15€ la minute) Fax: 01 30 25 75 76 
Email: http://www.pentax.fr/_fr/photo/contact.php?photo&contact 
PENTAX (Schweiz) AG
Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon, 
SWITZERLAND
(http://www.pentax.ch) 
PENTAX Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN 
(http://www.pentax.se) 
PENTAX Imaging Company
A Division of PENTAX of America, Inc.
(Headquarters)
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.
(PENTAX Service Department)
12000 Zuni Street, Suite 100B 
Westminster, Colorado 80234, 
U.S.A. (http://www.pentaximaging.com)
PENTAX Canada Inc.
1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA
(http://www.pentax.ca)
Ðúêîâîäñòâî çà èçïîëçâàíå
Çà äà ïîëó÷èòå íàé-äîáðè ðåçóëòàòè îò èçïîëçâàíåòî íà êàìåðàòà, 
ïðåäè äà çàïî÷íåòå ðàáîòà, ïðî÷åòåòå Ðúêîâîäñòâîòî çà èçïîëçâàíå.
Öèôðîâà îãëåäàëíî-ðåôëåêñíà êàìåðà