Pentax Optio E70 Guia De Configuração Rápida (tr)

Baixar
Bu kamerayý ilk defa kullandýðýnýz zaman, 
kameranýn temel iþletimi ile ilgili olarak 
fikir sahibi olabilmeniz açýsýndan ilk olarak 
bu Hýzlý Kýlavuzu okumanýz tavsiye edilir. 
Kameranýn iþlevleri ve geliþmiþ özellikleri 
hakkýnda bilgi edinmek ve kameranýn 
bilgisayarýnýza nasýl baðlanacaðý ile ilgili 
açýklamalar için CD içerisinde sunulan 
“Kullaným Kýlavuzuna” bakýnýz.
Bu PENTAX Dijital Kamerayý satýn 
aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
quick_start_guide_e70.fm  Page -1  Tuesday, January 13, 2009  10:36 AM