Pentax Optio I10 Guia De Utilização (lv)

Baixar
Pateicamies par PENTAX digitâlâs fotokameras iegâdi.
Pirms fotokameras izmantošanas lûdzam rûpîgi izlasît šo lietošanas 
pamâcîbu, lai iepazîtos ar visâm fotokameras iezîmçm un funkcijâm. 
Saglabâjiet šo lietošanas pamâcîbu arî turpmâkâm uzziòâm, jo tas 
var bût vçrtîgs informâcijas avots, lai atklâtu un izprastu visas 
fotokameras iespçjas.
Par autortiesîbâm
Attçlus, kas uzòemti izmantojot PENTAX digitâlo fotokameru personiskâm 
vai citâm vajadzîbâm, nedrîkst izmantot bez autora atïaujas saskaòâ ar 
autortiesîbâm, kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ. Òemiet vçrâ šos ierobežojumus 
pat gadîjumos, ja personiskâm vajadzîbâm uzòemtie attçli tiek izmantoti 
prezentâcijâs vai cita veida demonstrâcijâs. Arî attçlus, kuri jau aizsargâti 
ar autortiesîbâm, nedrîkst izmantot neievçrojot autortiesîbas, kas izklâstîtas 
Autortiesîbu aktâ.
Par preèu zîmçm
• PENTAX un Optio ir HOYA CORPORATION preèu zîmes.
• SDHC logo (
) ir SD-3C, LLC preèu zîmes.
• ArcSoft
®
 un tâ logo ir ArcSoft Inc. preèu zîme vai reìistrçta preèu zîme 
Amerikas Savienotajâs valstîs un /vai citâs valstîs.
• Microsoft un Windows ir reìistrçtas kâ Microsoft Corporation preèu zîmes ASV 
un citâs valstîs. Windows Vista ir reìistrçta gan kâ preèu zîme, gan kâ Microsoft 
Corporation preèu zîme ASV un/vai citâs valstîs.
• Macintosh un Mac OS ir reìistrçtas Apple Inc. preèu zîmes ASV un citâs 
valstîs.
• Šis produkts atbalsta PRINT Image Matching III. Ar digitâlajâm fotokamerâm, 
printeriem un programmatûru, kas atbalsta PRINT Image Matching, iespçjams 
radît iecerçtajiem nolûkiem daudz atbilstošâkus attçlus. Printeriem, kas 
neatbalsta PRINT Image Matching III, dažas funkcijas var nebût pieejamas.
Autortiesîbas pieder Seiko Epson Corporation 2001. Visas autortiesîbas 
aizsargâtas.
PRINT Image Matching ir Seiko Epson Corporation preèu zîme. PRINT Image 
Matching logo ir Seiko Epson Corporation preèu zîme.
• Eye-Fi,  Eye-Fi  connected ir Eye-Fi,Inc. preèu zîmes.
• Visas citas fabrikas markas vai zîmoli ir preèu zîmes vai attiecîgo kompâniju 
reìistrçtas preèu zîmes.
Par produkta reìistrçšanu
Lai fotokamera kalpotu pçc iespçjas labâk, lûdzam aizpildît produkta 
reìistrâcijas formu, kas atrodama komplektâcijâ ietilpstošajâ CD-ROM 
diskâ vai PENTAX mâjas lapâ. Pateicamies par sadarbîbu.
Sîkâkai informâcijai skatît “Savienošana ar datoru” (229. lpp.)
e_kb494.book  Page 0  Friday, February 5, 2010  2:05 PM