Pentax K 200 D Руководство По Работе (lv)

Скачать
Pateicamies, ka esat iegâdâjies PENTAX x digitâlo fotokameru. 
Pirms fotokameras izmantošanas lûdzam izlasît šo lietošanas pamâcîbu, lai iepazîtos 
ar visâm fotokameras iezîmçm un funkcijâm. Glabâjiet šo lietošanas pamâcîbu drošâ 
vietâ, jo tâs turpmâka izmantošana palîdzçs atklât visas fotokameras iespçjas.
Izmantojamie objektîvi
Vispâr pielietojamie objektîvi ar šo fotokameru ir DA, D FA un FA J objektîvi un objektîvi ar diafragmas 
atvçrumu s (Auto).
Lai izmantotu jebkuru citu objektîvu vai papildu piederumu, skatît 45. lpp. un 230. lpp.
Par autortiesîbâm
Attçlus, kas uzòemti izmantojot x personiskâm vai citâm vajadzîbâm, nedrîkst izmantot 
bez autora atïaujas saskaòâ ar autortiesîbâm, kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ. Òemiet vçrâ šos 
ierobežojumus pat gadîjumos, ja personiskâm vajadzîbâm uzòemtie attçli tiek izmantoti prezentâcijâs 
vai cita veida demonstrâcijâs. Arî attçlus, kuri jau aizsargâti ar autortiesîbâm, nedrîkst izmantot 
neievçrojot autortiesîbas, kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ.
Par preèu zîmçm
PENTAX un smc PENTAX ir PENTAX Corporation preèu zîmes.
 SD logo un SDHC logo ir preèu zîmes.
Produkts satur Adobe Systems Incorporated licenzçtu DNG tehnoloìiju. 
DNG logo ir reìistrçtâs preèu zîmes, vai Adobe Systems Incorporated preèu zîmes ASV un/vai 
citâs valstîs.
Visas citas fabrikas markas vai zîmoli ir attiecîgo kompâniju preèu zîmes vai reìistrçtas preèu zîmes.
Fotokameras lietotâjiem
• Izmantojot fotokameru netâlu no ierîcçm, kuras izdala spçcîgu elektromagnçtisko starojumu, vai 
magnçtisko lauku ietekmç ierakstîtie dati var tikt izdzçsti vai fotokamera var nedarboties pareizi.
• Šíidro kristâlu panelis monitorâ, izgatavots, izmantojot augstas precizitâtes tehnoloìijas. Lai gan 
darbojošos pikseïu lîmenis ir 99.99% vai augstâks, òemiet vçrâ, ka no tiem 0.01% vai mazâk var 
neizgaismoties, vai izgaismoties nevietâ. Taèu šâds efekts neattiecas uz ierakstîtajiem attçliem.
Šis produkts atbalsta PRINT Image Matching III. Ar digitâlajâm fotokamerâm, printeriem 
un programmatûru, kas atbalsta PRINT Image Matching, iespçjams radît iecerçtajiem nolûkiem 
daudz atbilstošâkus attçlus. Printeriem, kas neatbalsta PRINT Image Matching III, dažas funkcijas 
var nebût pieejamas.
Autortiesîbas pieder Seiko Epson Corporation 2001. Visas autortiesîbas aizsargâtas.
PRINT Image Matching ir Seiko Epson Corporation preèu zîme.
PRINT Image Matching logo ir Seiko Epson Corporaton preèu zîme.
Par PictBridge
PictBridge ïauj lietotâjam pievienot digitâlo fotokameru tieši pie printera, izmantojot vienotu attçlu 
izdrukas standartu. Iespçjams izdrukât attçlus tieši no fotokameras ar dažu vienkâršu darbîbu palîdzîbu.
• Ilustrâcijas un monitora displeja ekrâns šajâ lietošanas pamâcîbâ var atšíirties no îstâ produkta.
e_kb445.book  Page 0  Tuesday, February 26, 2008  4:34 PM