Pentax K100D Руководство По Работе (lt)

Скачать
Sveikiname jus, ásigijus šá PENTAX s skaitmeniná fotoaparat¹. 
Kad galëtumëte efektyviausiai išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas ir ypatybes, 
pirmiausia ádëmiai perskaitykite naudojimo instrukcijø knygelæ. Išsaugokite ši¹ 
knygelæ ateièiai, kad ji visuomet galëtø tapti jums pagalbos instrumentu. 
Objektyvai, kurie gali bûti naudojami su šiuo fotoaparatu
Su šiuo fotoaparatu gali bûti naudojami DA, D FA ir FA J objektyvai ir objektyvai, kuriø 
diafragmos nustatymo žiede yra s (Auto) padëtis.
Norint naudoti kitus objektyvus arba priedus, žiûrëkite 37 psl. ir 188 psl.
Informacija, susijusi su autoriø teisëmis
Nuotraukos, nufotografuotos s, turi bûti skirtos tik asmeniniam 
naudojimuisi. Sutinkamai su nuostatomis, išdëstytomis Autoriø teisiø akte, šias nuotraukas 
kitais tikslais galima naudoti tik turint atskir¹ leidim¹. Pabrëžtina, kad net ir fotografuojant 
asmeniniam naudojimuisi skirtas nuotraukas, kai kuriasi atvejais gali bûti tam tikrø 
apribojimø; pavyzdžiui, fotografuojant ávairius pristatymus, pramonës ámones ir pan. 
Nuotraukos, fotografuojamos tikslu ágyti autoriø teises, turi bûti naudojamos, nepažeidžiant 
nuostatø, išdëstytø Autoriø teisiø akte, todël tam taip pat turi bûti skiriamas dëmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
PENTAX, s ir smc PENTAX yra PENTAX Corporation prekiniai ženklai.
PENTAX PHOTO Browser, PENTAX PHOTO Laboratory ir SDM yra PENTAX Corporation 
prekiniai ženklai. 
Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versij¹. PRINT Image 
Matching – tai terminas spausdinimo komandos, naudojamos antraštëse vaizdo failø, 
sukuriamø skaitmeniniu fotoaparatu. Joje yra pateikiama informacija apie spalvines 
nuostatas bei vaizdo parametrus. Kai kuriø funkcijø nebus galima suaktyvinti naudojantis 
spausdintuvais, kurie nëra suderinami su PRINT Image Matching III standartu.
Autoriø teisës 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisës yra apsaugotos.
PRINT Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
PRINT Image Matching logotipas yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
 SDHC logotipas yra prekinis ženklas.
• Visi kiti logotipai arba produktø pavadinimai yra prekiniai ženklai arba jø atitinkamø 
kompanijø registruoti prekiniai ženklai. 
Skaitmeninio fotoaparato vartotojui
• Fotoaparatu naudojantis vietose, kur yra stipraus elektromagnetinio lauko šaltiniø, egzistuoja 
tikimybë, kad árašyti vaizdai gali bûti ištrinti arba gali sutrikti fotoaparato funkcionavimas.
• Skystøjø kristalø ekranas yra pagamintas naudojant itin tikslias technologijas. Nors 
efektyviø ekrano vaizdo elementø yra 99.99% arba daugiau, taèiau net ir tai nepašalina 
tikimybës, kad iki 0.01% ekrano vaizdo elementø gali nešviesti arba šviesti tada, kai jie 
šviesti neturëtø. Bet kokiu atveju tai nedaro jokios átakos árašomø vaizdø kokybei.
Suderinamumas su PictBridge standart¹ palaikanèiu spausdintuvu
PictBridge ypatybë suteikia galimybæ vartotojui fotoaparat¹ sujungti su spausdintuvu ir tiesiogiai 
atspausdinti nuotraukas naudojant unifikuot¹ standart¹. Vaizdai bus atspausdinti tiesiogiai iš 
fotoaparato, naudojant kelias paprastas operacijas.
• Egzistuoja galimybë, kad šioje knygelëje naudojamos iliustracijos ir vaizdai gali skirtis nuo 
tikrojo vaizdo skystøjø kristalø ekrane.
e_kb459.book  Page 0  Wednesday, June 27, 2007  1:31 PM