Pentax K-5 Руководство По Работе (hr)

Скачать
Hvala što ste kupili ovaj digitalni fotoaparat PENTAX X. Molimo proèitajte ove upute 
za korištenje aparata kako biste iskoristili sve njegove moguænosti i funkcije. Saèuvajte 
ove upute jer su vrijedno sredstvo za bolje razumijevanje svih moguænosti vašeg aparata.
Objektivi koje možete upotrijebiti
U pravilu su objektivi koje možete upotrijebiti s ovim aparatom objektivi DA, DA L, 
D FA i F A J te objektivi koji imaju položaj s (Auto (Automatsko)) na prstenu blende. 
U vezi korištenja svakoga drugog pribora pogledajte str.64 i str.374.
U vezi s autorskim pravima
Sve slike snimljene s X koje se koriste za bilo što drugo osim osobnog uživanja 
ne mogu se upotrebljavati bez dozvole u skladu sa zakonom o autorskim pravima. 
Molimo da budete pažljivi jer u nekim sluèajevima postoje ogranièenja èak i za slike 
snimljene za osobno uživanje za vrijeme predstava, demonstracija ili artikala u izlogu. 
Slike snimljene s namjerom da ih im zaštitite autorska prava takoðer se ne smiju 
upotrebljavati izvan opsega uporabe odreðenog u zakonu o autorskim pravim te stoga 
morate biti pažljivi.
U vezi sa zaštitnim znakovima
PENTAX, X i smc PENTAX zaštitni su znakovi za HOYA CORPORATION.
PENTAX Digital Camera Utility i SDM zaštitni su znakovi tvrtke HOYA CORPORATION.
Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znaci Microsoft Corporation u Sjedinjenim 
Amerièkim Državama i drugim državama. Windows Vista registrirani je zaštitni znak 
ili zaštitni znak Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.
Macintosh i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-ui 
drugim državama.
 Logotip SDHC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
Ovaj proizvod upotrebljava DNG tehnologiju s licencom tvrtke 
Adobe Systems Incorporated.
 DNG logotip predstavlja registrirani zaštitni znak ili registrirane zaštitne znakove tvrtke 
Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Amerièkim Državama i/ili drugim državama.
HDMI HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface registrirani su zaštitni znaci 
tvrtke HDMI Licensing LLC.
Sve ostale marke ili nazivi proizvoda su trgovaèki znakovi ili registrirani trgovaèki znakovi 
njihovih pripadajuæih vlasnika. Meðutim, u ovom priruèniku ne koriste se oznake TM ili ® 
u svim sluèajevima.
Ovaj proizvod podržava PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching III 
omoguæio je digitalnim aparatima za nepokretne slike, pisaèima i fotografima koji 
rade s pomoænim softverom da naprave snimke što bliže svojim namjerama. 
Neke funkcije nisu na raspolaganju na pisaèima koji nisu kompatibilni s tehnologijom 
PRINT Image Matching III.
Autorska prava 2001. ima Seiko Epson Corporation. Sva su prava pridržana.
PRINT Image Matching zaštitni je znak tvrtke Seiko Epson Corporation.
Logotip PRINT Image Matching zaštitni je znak tvrtke Seiko Epson Corporation.
K-5_OPM_CRO.book  Page 0  Thursday, October 14, 2010  11:58 AM