Pentax km Руководство По Работе (tr)

Скачать
Bu PENTAX e Dijital Kamerayý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Kameranýn tüm 
özelliklerinden ve iþlevlerinden en iyi þekilde faydalanabilmek için, kamerayý kullanmadan 
önce lütfen bu kýlavuzu okuyunuz. Kameranýn tüm yeteneklerini anlamanýza yardýmcý olmasý 
açýsýndan deðerli olabilecek bu kýlavuzu özenle saklayýnýz.
Kullanabileceðiniz objektifler
Genellikle, bu kamera ile kullanýlabilecek objektifler DA, DA L, D FA ve FA J objektifleri ve bir Açýklýk 
s (Otomatik) konumuna sahip olan objektiflerdir.
Baþka bir tip objektif ya da aksesuar kullanmak için, bakýnýz s.46 ve s.240.
Telif Hakký
e kullanýlarak çekilen kiþisel kullaným dýþýndaki herhangi bir görüntü, Telif Haklarý Kanunu 
uyarýnca izinsiz kullanýlamaz. Kiþisel amaçlar doðrultusunda gösterilerde, sunumlarda resim 
çekerken, çekilen resimlerin sergilenmesinde kýsýtlama getirilecek durumlar olabileceði için, lütfen 
hassasiyet gösteriniz. Telif hakký almak amacýyla çekilen görüntüler, Telif Haklarý Kanununda 
belirtildiði üzere, bu amacýn dýþýnda kullanýlamaz olup bu konuda da hassasiyet gösterilmelidir.
Ticari Markalar
PENTAX, K-m ve smc PENTAX, HOYA CORPORATION’ýn ticari markalarýdýr.
PENTAX PHOTO Browser, PENTAX PHOTO Laboratory ve SDM, HOYA CORPORATION’ýn 
ticari markalarýdýr.
 SDHC logosu ticari bir markadýr.
Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisansý altýndaki DNG teknolojisine sahiptir.
 DNG logosu, Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerdeki Adobe Systems Incorporated 
firmasýnýn tescilli ticari markalarý veya ticari markalarýdýr.
Diðer tüm markalar ya da ürün adlarý, bunlarýn ilgili firmalarýnýn ticari ya da tescilli ticari markalarýdýr.
Bu kameranýn kullanýcýlarýna
• Kameranýn güçlü elektromanyetik radyasyon ya da manyetik alan yaratan tesisler gibi ortamlarda 
kullanýlmasý halinde kaydedilen verilerin silinmesi ya da kameranýn düzgün çalýþmamasý ihtimali 
mevcuttur.
• Monitörde kullanýlan sývý kristal panel, son derece hassas bir teknoloji kullanýlarak üretilmiþtir. 
Ýþlevsel piksel seviyesinin % 99,99 ya da daha yüksek olmasýna karþýn, % 0,01 ya da daha 
az sayýda pikselin çalýþmayabileceði ya da çalýþmamalarý gerekirken çalýþabilecekleri ihtimalini 
göz önünde bulundurunuz. Ancak, bunun kaydedilen görüntü üzerinde herhangi bir etkisi 
bulunmamaktadýr.
Bu ürün, fotoðrafçýlarýn amaçladýklarýna daha yakýn görüntü elde etmelerine yardýmcý olan PRINT 
Image Matching III, PRINT Image Matching özelliðine sahip dijital sabit kameralar, yazýcýlar ve 
programlarý desteklemektedir. Bazý fonksiyonlar, PRINT Image Matching III ile uyumlu olmayan 
yazýcýlarda kullanýlamamaktadýr.
Telif Hakký 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Haklarý Mahfuzdur.
PRINT Image Matching bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
PRINT Image Matching logosu bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
PictBridge
PictBridge; görüntülerin direkt çýktýsýnýn alýnmasý için kullanýlan birleþik standart sayesinde, kullanýcýnýn 
yazýcý ile dijital kamerayý doðrudan baðlamasýna olanak tanýmaktadýr. Birkaç basit iþlem ile görüntüleri 
kameradan direkt olarak yazdýrabilirsiniz.
• Bu kýlavuzdaki resimlerin ve monitörün ekran görüntülerinin, asýl üründen farklý olma olasýlýðý 
vardýr.
e_kb464_84percent.book  Page 0  Wednesday, October 15, 2008  1:59 PM