Pentax K100D Руководство По Работе (cs)

Скачать
Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX s. 
Prosíme Vás, abyste si pøedtím, než zaènete fotoaparát používat, pozornì proèetli 
návod. Mùžete tak využít všech jeho vlastností a funkcí. Návod mìjte vždy po ruce, 
bude vám cenným nástrojem pro porozumìní všech možností fotoaparátu.
Použitelné objektivy
Obecnì lze použít objektivy, které jsou oznaèeny DA, D FA a FA J a objektivy, které mají 
možnost nastavení clonového kroužku do polohy s (Auto).
Pro použití jiných objektivù nebo pøíslušenství viz str.37 a str.188.
K autorským právùm
Snímky exponované s, které slouží pro cokoliv jiného, než osobní zábavu 
nelze používat bez svolení dle ustanovení o autorských právech. Vìnujte tomu pozornost, 
neboœ je zde nìkolik omezení, i když se jedná o snímky pro vaši osobní potøebu, týká se to 
exponování snímkù: bìhem demonstrací, prùmyslových zaøízení nebo snímkù, které budou 
vystavovány. Snímky, které byly poøízeny za úèelem získání autorských práv, nelze použít 
mimo rozsah, který jim autorské právo vymezuje.
K ochranným známkám
PENTAX, s a smc PENTAX jsou obchodní známky PENTAX Corporation.
PENTAX PHOTO Browser, PENTAX PHOTO Laboratory a SDM jsou obchodní známky 
PENTAX Corporation.
Tento výrobek podporuje PRINT Image Matching III. Je-li aktivován protokol PRINT Image 
Matching s kompatibilními digitálními fotoaparáty, tiskárnami a softwarem, pomáhá dosáhnout 
u snímkù vìrné reprodukce. Nìkteré funkce nejsou k dispozici na tiskárnách, které nejsou 
kompatibilní s PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Všechna práva vyhrazena.
SEIKO EPSON Corporation je držitelem autorského práva PRINT Image Matching.
Logo PRINT Image Matching je obchodní znaèkou Seiko Epson Corporation.
 SDHC Logo je obchodní znaèka.
• Všechny ostatní uvedené firmy a názvy výrobkù mají své obchodní známky nebo 
registrované ochranné známky.
Pro uživatele tohoto fotoaparátu
• V prostøedí, kde je zdroj se silným elektromagnetickým záøením nebo magnetické pole 
mùže dojít k vymazání zaznamenaných dat nebo mùže být ovlivnìno správné fungování 
fotoaparátu.
• Monitor LCD je displej z tekutých krystalù vyrobený velmi pøesnou technologií. Aèkoliv 
úroveò správnì pracujících pixel je 99.99% nebo lepší, je možné, že 0.01% pixel nebude 
svítit nebo budou svítit, kde nemají. Tento jev však nemá žádný vliv na zaznamenaný obraz.
Informace o PictBridge
“PictBridge” umožòuje uživateli pøímo propojit digitální fotoaparát s tiskárnou. Je jednotným 
standardem pro pøímý tisk snímkù. Provedením nìkolika jednoduchých operací, mùžete 
tisknout snímky pøímo z fotoaparátu.
• Ilustrace a zobrazení na displeji LCD monitoru v tomto návodu se mohou lišit od 
skuteèného výrobku.
e_kb459.book  Page 0  Wednesday, June 27, 2007  11:41 AM