Fujifilm XQ1 12886 Справочник Пользователя (pl)

Скачать
XQ1
DIGITAL CAMERA
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup tego pro-
duktu. W niniejszym podręczni-
ku opisano, jak używać aparatu 
cyfrowego FUJIFILM i dołączo-
nego do niego oprogramowa-
nia. Przed rozpoczęciem użyt-
kowania aparatu dokładnie i ze 
zrozumieniem przeczytaj pod-
ręcznik oraz ostrzeżenia z roz-
działu „Dla własnego bezpie-
czeństwa” (
P ii).
Aby uzyskać informacje o produktach pokrewnych, odwiedź naszą 
witrynę internetową, znajdującą się pod adresem
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
PL
Przed rozpoczęciem
Pierwsze kroki
Podstawy fotografowania 
i odtwarzania
Więcej o fotografowaniu
Więcej o odtwarzaniu
BL04013-103
Sieci bezprzewodowe
Filmy
Połączenia
Menu
Uwagi techniczne
Rozwiązywanie problemów
Załącznik