Olympus E-PL6 说明手册 (th)

下载
สารบัญ
ดัชนีการใช้งานด่วน
1.
การเตรียมกล้องและขั้นตอนการทํางาน
2.
การใช้งานขั้นพื้นฐาน
3.
ตัวเลือกที่ใช้บ่อยและการกําหนดค่า
4.
การพิมพ์ภาพ
5.
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
6.
อื่นๆ
7.
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
8.
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ์ด
9.
เลนส์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
10.
ข้อมูล/อุปกรณ์เสริมที่แยกจําหน่าย
11.
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ดัชนี
 
ขอขอบคุณที่ซื้อกล้องดิจิตอล Olympus ก่อนเริ่มใช้กล้อง โปรดอ่านคําแนะนําเหล่านี้โดยละเอียด เพื่อให้สามารถ
เพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพการทํางานที่ดีที่สุดและเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น  เก็บคู่มือนี้ไว้ในที่
ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
 
เราขอแนะนําให้ท่านทดลองถ่ายภาพเพื่อให้คุ้นเคยกับกล้องก่อนที่จะถ่ายภาพสําคัญ 
 
ภาพประกอบสําหรับหน้าจอและกล้องที่แสดงอยู่ในคู่มือนี้จัดทําขึ้นในช่วงการพัฒนาและอาจแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์จริง
 
เนื้่อหาในคู่มือนี้อ้างอิงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.0 สําหรับกล้องนี้ หากมีการเพิ่มเติมและ/หรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่น
เนื่องจากมีการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สําหรับกล้อง เนื้อหาจะแตกต่างกัน สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ 
Olympus
คู่มือแนะนําการใช้งาน
กล้องดิจิตอล