Pentax K110D 操作指南 (tr)

下载
153
5
F
onks
iyon
 Refe
ra
nsý
Aþaðýdaki denklem açýklýk deðerleri için flaþýn mesafesini hesaplar.
Maksimum flaþ mesafesi L1 = Kýlavuz sayý ÷ Seçilen açýklýk
Minimum flaþ mesafesi L2 = Maksimum flaþ mesafesi ÷ 5*
* Yukarýdaki formülde kullanýlan 5 deðeri yalnýzca flaþ tek baþýna 
kullanýldýðýnda geçerli olan sabit bir deðerdir.
Örnek
Hassasiyet [ISO 200] ve açýklýk deðeri F4 olduðu durumda
L1 = 15.6 ÷ 4 = yaklaþýk 3.9 (m)
L2 = 3.9 ÷ 5 = yaklaþýk 0.8 (m)
Böylece, flaþ yaklaþýk 0.8 m ila 3.9 m arasýndaki bir mesafede kullanýlabilir.
Mesafe 0.7 m’den daha az olduðunda flaþ kullanýlamaz. Flaþ 0.7 m’den daha yakýnda 
kullanýldýðý zaman, resmin kenarlarýnda kararma oluþur, ýþýk düzensiz biçimde yayýlýr
ve resim yüksek-pozlanabilir.
Aþaðýdaki denklem çekim mesafaleri için açýklýk deðerini hesaplar.
Kullanýlan açýklýk deðeri F = Kýlavuz sayý ÷ Çekim mesafesi
Hassasiyet [ISO 200] ve çekim mesafesi 5.2 m olduðunda açýklýk deðeri:
F = 15.6 ÷ 5.2 = 3
Eðer sonuçtaki sayý (yukarýdaki örnekte 3) bir objektif açýklýðý olarak mevcut deðilse,
en yakýn olan daha küçük sayý (yukaridaki örnekte 2.8) genellikle kullanýlýr.
Açýklý Deðerinden Çekim Mesafesinin Hesaplanmasý
Çekim Mesafesinden Açýklýk Deðerinin Hesaplanmasý