Pentax Optio P70 操作指南 (lt)

下载
Sveikiname jus, ásigijus šá PENTAX skaitmeniná fotoaparat¹.
Kad galëtumëte efektyviausiai išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas 
ir ypatybes, pirmiausia ádëmiai perskaitykite naudojimo instrukcij¹. 
Išsaugokite ši¹ instrukcij¹ ateièiai, kad ji visuomet galëtø tapti jums 
pagalbos instrumentu, suprantant visas fotoaparato galimybes.
Informacija, susijusi su autoriø teisëmis
Nuotraukos, nufotografuotos PENTAX skaitmeniniu fotoaparatu, turi bûti skirtos 
tik asmeniniam naudojimuisi. Sutinkamai su nuostatomis, išdëstytomis Autoriø 
teisiø akte, šias nuotraukas kitais tikslais galima naudoti tik turint atskir¹ leidim¹. 
Pabrëžtina, kad net ir fotografuojant asmeniniam naudojimuisi skirtas nuotraukas, 
kai kuriasi atvejais gali bûti tam tikrø apribojimø; pavyzdžiui, fotografuojant ávairius 
pristatymus, pramonës ámones ir pan. Nuotraukos, fotografuojamos tikslu ágyti 
autoriø teises, turi bûti naudojamos, nepažeidžiant nuostatø, išdëstytø Autoriø 
teisiø akte, todël tam taip pat turi bûti skiriamas dëmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
• PENTAX, Optio ir smc PENTAX yra HOYA CORPORATION prekiniai ženklai. 
• SDHC logotipas (
) yra prekinis ženklas.
©2008 ACD Systems Ltd. Visos teisës yra apsaugotos. ACDSee ir ACDSee 
logotipas yra ACD Systems Ltd. prekiniai ženklai Kanadoje, JAV, Europoje, 
Japonijoje ir kitose šalyse.
• Microsoft ir Windows yra Microsoft Corporation Jungtinëse Amerikos Valstijose 
ir kitose šalyse registruoti prekiniai ženklai. Windows Vista yra bet kuris 
Microsoft Corporation Jungtinëse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse 
registruotas prekinis ženklas arba prekinis ženklas.
• Macintosh ir Mac OS yra Apple Inc., Jungtinëse Amerikos Valstijose ir kitose 
šalyse registruoti prekiniai ženklai.
• Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versij¹. PRINT 
Image Matching — tai terminas spausdinimo komandos, naudojamos antraštëse 
vaizdo failø, sukuriamø skaitmeniniu fotoaparatu. Joje yra pateikiama informacija 
apie spalvines nuostatas bei vaizdo parametrus. Kai kuriø funkcijø nebus galima 
suaktyvinti naudojantis spausdintuvais, kurie nëra suderinami su PRINT Image 
Matching III standartu.
Autoriø teisës 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisës yra apsaugotos.
PRINT Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas. PRINT 
Image Matching logotipas yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
• Visi kiti logotipai arba produktø pavadinimai yra prekiniai ženklai arba 
jø atitinkamø kompanijø registruoti prekiniai ženklai.
Suderinamumas su PictBridge standart¹ palaikanèiu spausdintuvu
PictBridge ypatybë suteikia galimybæ vartotojui fotoaparat¹ tiesiogiai sujungti su 
spausdintuvu ir tiesiogiai atspausdinti nuotraukas naudojant unifikuot¹ standart¹. 
Vaizdai bus atspausdinti tiesiogiai iš fotoaparato, naudojant kelias paprastas 
operacijas.
e_kb475.book  Page 0  Tuesday, January 20, 2009  5:31 PM