Pentax Optio WG-1 GPS 操作指南 (sk)

下载
Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát PENTAX.
Pred použitím fotoaparátu si prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste 
porozumeli jeho vlastnostiam a funkciám. Návod si uschovajte, môže byť 
dobrým pomocníkom, ak budete neskôr potrebovať lepšie porozumieť 
niektorej z funkcií fotoaparátu.
Autorské právo
Ak používate obrázky urobené digitálnym fotoaparátom PENTAX na iný ako osobný 
účel, musíte mať na to povolenie podľa autorského zákona. Fotografovanie aj pre 
osobnú potrebu však môže byť obmedzené pri predvádzaniach, pri vystúpeniach alebo 
pri výstavách. Obrázky, urobené za účelom získania autorského práva sa nesmú 
používať mimo vymedzenia ich použitia podľa autorského zákona.
Ochranné známky
• PENTAX a Optio sú ochrannými známkami HOYA CORPORATION.
• SDXC logo je ochrannou známkou SD-3C, LLC. 
• Microsoft a Windows sú v Spojených štátoch alebo v iných krajinách registrovanými 
ochrannými známkami Microsoft Corporation. Windows Vista je v Spojených štátoch 
alebo v iných krajinách buď registrovanou ochrannou známkou, alebo ochrannou 
známkou Microsoft Corporation.
• Macintosh a Mac OS sú ochrannými známkami Apple Inc., registrovanými v USA 
a v iných krajinách.
• ArcSoft
®
 a jeho logo sú v Spojených štátoch a v iných krajinách buď registrovanými 
ochrannými známkami, alebo ochrannými známkami ArcSoft Inc.
• HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface sú v Spojených štátoch 
a v iných krajinách ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými 
známkami HDMI Licensing, LLC. 
• Eye-Fi, Eye-Fi logo a Eye-Fi 
connected
 sú ochrannými známkami Eye-Fi,Inc.
• Tento fotoaparát podporuje tlačový formát PRINT Image Matching III. V spolupráci 
s tlačiarňami a softvérom, ktorý podporuje tento formát, dochádza k zlepšeniu kvality 
výsledného obrazu. Na tlačiarňach, ktoré nepodporujú PRINT Image Matching III, 
nie sú k dispozícii niektoré z funkcií.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation s vyhradením všetkých práv.
PRINT Image Matching je ochrannou známkou Seiko Epson Corporation. 
Logo PRINT Image Matching je ochrannou známkou Seiko Epson Corporation.
• Všetky ostatné značky a pomenovania výrobkov sú ochrannými známkami alebo 
registrovanými ochrannými známkami príslušných firiem.
Tento návod sa týka Optio WG-1 GPS a Optio WG-1.
Vyobrazenia použité v návode sú z modelu Optio WG-1 GPS.
Registrácia výrobku
V záujme zlepšenia našich služieb si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie registrácie 
výrobku, ktorú nájdete na priloženej CD-ROM, alebo na web stránke PENTAX. 
Ďakujeme vám za spoluprácu.
Ďalšie informácie nájdete v časti „Registrácia produktu na Internete“ (str.278).
OptioWG1_OPM_SLK.book  Page 0  Friday, March 11, 2011  10:13 AM