Pentax K-7 操作指南 (tr)

下载
Bu PENTAX Q dijital kamerayý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Kameranýn 
tüm özelliklerinden ve fonksiyonlarýndan en iyi þekilde faydalanabilmek için, kamerayý 
kullanmadan önce lütfen bu kýlavuzu okuyunuz. Kameranýn tüm kapasitesini anlamanýza 
yardýmcý olmasý açýsýndan deðerli olabilecek bu kýlavuzu emniyetli bir yerde saklayýnýz.
Kullanabileceðiniz objektifler
Genellikle, bu kamera ile kullanýlabilecek objektifler DA, DA L, D FA ve FA J objektifleri 
ve bir Açýklýk s (Otomatik) konumuna sahip olan objektiflerdir. Baþka bir objektifi veya 
aksesuarý kullanma ile ilgili olarak bkz s.55 ve s.297.
Telif Hakký
Q kullanýlarak çekilen kiþisel kullaným dýþýndaki herhangi bir görüntü, Telif Hakký 
kanunu uyarýnca izinsiz kullanýlamaz. Kiþisel amaçlar doðrultusunda gösterilerde, 
sunumlarda resim çekerken, çekilen resimlerin sergilenmesinde kýsýtlama getirilecek 
durumlar olabileceði için, lütfen hassasiyet gösteriniz. Telif hakký almak amacýyla 
çekilen görüntüler, Telif Haklarý Kanununda belirtildiði üzere, bu amacýn dýþýnda 
kullanýlamaz olup bu konuda da hassasiyet gösterilmelidir.
Ticari Markalar
PENTAX, Q ve smc PENTAX, HOYA CORPORATION ticari markalarýdýr.
PENTAX Digital Camera Utility ve SDM, HOYA CORPORATION ticari markalarýdýr.
 SDHC logosu ticari bir markadýr.
Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisansý altýndaki DNG teknolojisine sahiptir.
 DNG logosu, Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerdeki Adobe Systems 
Incorporated firmasýnýn tescilli ticari markalarý veya ticari markalarýdýr.
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC’nin 
ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.
Diðer tüm markalar ya da ürün adlarý, bunlarýn ilgili firmalarýnýn ticari ya da tescilli ticari 
markalarýdýr.
Bu kameranýn kullanýcýlarýna
• Yayýn kulelerinin veya yüksek elektromanyetik radyasyon ya da manyetik alanlar üreten 
diðer tesislerin veya güçlü statik elektrik üreten kaynaklarýn yakýnýnda kullanýldýðýnda, 
kaydedilen verilerin silinmesi, kaydedilen resimlerde parazit oluþmasý veya kameranýn 
düzgün bir þekilde çalýþmamasý mümkündür.
• Monitörde kullanýlan sývý kristal panel, son derece hassas bir teknoloji kullanýlarak 
üretilmiþtir. Ýþlevsel piksel seviyesinin % 99,99 ya da daha yüksek olmasýna karþýn, 
% 0,01 ya da daha az sayýda pikselin çalýþmayabileceði ya da çalýþmamalarý 
gerekirken çalýþabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Ancak, bunun 
kaydedilen görüntü üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadýr.
Bu ürün, fotoðrafçýlarýn amaçladýklarýna daha yakýn görüntü elde etmelerine yardýmcý 
olan PRINT Image Matching III, PRINT Image Matching özelliðine sahip dijital sabit 
kameralar, yazýcýlar ve programlarý desteklemektedir. Bazý fonksiyonlar, PRINT Image 
Matching III ile uyumlu olmayan yazýcýlarda kullanýlamamaktadýr.
Telif Hakký 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Haklarý Mahfuzdur.
PRINT Image Matching bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
PRINT Image Matching logosu bir Seiko Epson Corporation ticari markasýdýr.
• Bu kýlavuzdaki resimlerin ve monitörün ekran görüntülerinin, asýl üründen farklý olma 
olasýlýðý vardýr.
e_kb474.book  Page 0  Tuesday, October 27, 2009  5:34 PM