Pentax IST DS 操作指南 (vi)

下载
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Ï êáôáóêåõáóôÞò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá áëëáãÞò ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí, ôçò ó÷åäßáóçò 
êáé ôïõ óêïðïý äéÜèåóçò ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
AP008717/GRE
Copyright © PENTAX Corporation 2004
FOM 01.11.2004 Printed in Belgium
PENTAX Corporation
2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, 
JAPAN
(http://www.pentax.co.jp/)
PENTAX Europe GmbH 
(European Headquarters)
Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, 
GERMANY
(HQ - http://www.pentaxeurope.com)
(Germany - http://www.pentax.de) 
PENTAX U.K. Limited 
PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks 
SL3 8PN, U.K.
(http://www.pentax.co.uk) 
PENTAX France S.A.S. 12/14, rue Jean Poulmarch, 95106 Argenteuil Cedex, 
FRANCE
PENTAX Benelux B.V. 
(for Netherlands) 
Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS 
(http://www.pentax.nl) 
(for Belgium & Luxembourg) 
Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM 
(http://www.pentax.be) 
PENTAX (Schweiz) AG
Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon, 
SWITZERLAND
(http://www.pentax.ch) 
PENTAX Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN 
(http://www.pentax.se) 
PENTAX Imaging Company
A Division of PENTAX of America, Inc.
(Headquarters)
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.
(Distribution & Service Center) 
16163 West 45th Drive, Unit H Golden, Colorado 80403, 
U.S.A. (http://www.pentaximaging.com)
PENTAX Canada Inc. 
1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, 
CANADA 
(http://www.pentaxcanada.ca) 
ÓÁËÊÏÖÙÔ A.E./ÅëëÜäá
 ÂåíéæÝëïõ 15, 546 24 Èåóóáëïíßêç
Óôáäßïõ 43, 105 59 ÁèÞíá
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Ãéá íá ðåôý÷åôå ôçí êáëýôåñç áðüäïóç áðü 
ôç ìç÷áíÞ óáò, ðáñáêáëïýìå ðñéí ôç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå 
äéáâÜóôå ôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò.
SLR Digital Camera